เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากไป

การจากไม่ว่าจากเป็น รึจากตาย ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่หวานหอม จากคนที่เคยอยู่สองคนกลายเป็นต้องมาอยู่คนเดียว ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดแบบทันด่วนก็จะตั้งตัวให้ติดยากเพราะไหนจะเรื่องตรงหน้าที่ต้องแก้ไข ก็ยังมีเรื่องอนาคตที่ต้องเดินหน้าไปคนเดียวอีก ทุกอย่างอาจทำให้สับสนจนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี

เมื่อคนข้างกายของเราได้จากไปไม่มีวันกลับ

ในส่วนต้นนี้จะขอนำ  เช็คลิสต์พื้นฐาน  เมื่อคนข้างกายของเราได้จากไปไม่มีวันกลับ เช็คลิสต์นี้จะช่วยนำทางทั้งเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบ การเงิน และการจัดการทรัพย์สิน

 • โทรแจ้งหมอบ้าน กรณีเสียชีวิตที่บ้านโดยห้ามเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิต(ห้ามเช็ดคราบ หรือทำความสะอาด) เพื่อหมอบ้านจะได้มาตรวจและออกเอกสารยืนยันการเสียชีวิต de Verklaring van overlijden van de arts ให้ 
 • แจ้ง de begrafenisondernemer เพื่อสอบถามค่าทำศพ หรือ บริษัทที่รับทำประกันงานศพ หากได้มีทำไว้ล่วงหน้า
 • ติดต่อแจ้งญาติพี่น้อง
 • หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อาจต้องติดต่อบริษัทประกัน เช่น ประกันการเดินทาง ประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุ  
 • แจ้งการเสียชีวิตกับเคอเมนเตอ Gemeente โดยนำเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากหมอบ้านไปแจ้ง แต่หากมีการประกันงานศพไว้ บริษัทที่รับประกันจะทำการแจ้งให้
 • แจ้งที่ทำงาน
 • แจ้งธนาคาร  เมื่อแจ้ง ธนาคารจะระงับการ รับ / จ่าย ทันที เราสามารถแจ้งโอนเงินมายังบัญชีผู้มีอำนาจรับมรดก (ทายาทโดยธรรม/ผู้รับมรดก) หลังจากนำเอกสารยืนยันการเป็นผู้ได้รับมรดก de nieuwe bevoegdheid voor bank- en spaarrekeningen ไปยื่นต่อธนาคาร 
 • แจ้งยุติบ้านเช่า หรือเปลี่ยนชื่อผู้เช่ามาเป็นชื่อเรา (หากจำเป็น) 
 • แจ้ง ธนาคาร / ทรัส / กองทุน ที่กู้ซื้อบ้าน
 • แจ้งยุติประกันต่างๆ รวมทั้งประกันสุขภาพ
 • แจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อ บริการ รายเดือนต่างๆ  โทรศัพท์ มือถือ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ จะใช้บริการออนไลน์เพื่อระงับบริการก็ได้ www.opzegdienst.nl.

กรณีไม่มีพินัยกรรม

ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ การจัดสรรมรดกจะจัดตาม กฎหมายมรดก ดังนี้ กฎหมายจะแบ่งผู้รับมรดกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ โดยจัดลำดับว่าหากไม่มีบุคคล ในกลุ่ม 1 จึงจะตกที่กลุ่ม 2  และ 3 4 ตามลำดับ

 1. คู่สมรส หรือคู่พาร์ทเนอร์ ลูกแท้ และหลานแท้ (กรณีลูกเสียชีวิตแล้ว)
 2. บิดา / มารดา พี่ น้อง หรือ บุตรของพี่ น้อง (กรณีพ่อ/แม่เขาเสียชีวิต)
 3. ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ บุตร / ธิดา (เช่น ลุง ป้า น้า อา ญาติลำดับนี้)
 4. ทวด หรือ บุตร / ธิดา หรือญาติในกลุ่มนี้

วิธีการแบ่งมรดกตามกฎหมาย

ตามกลุ่มหนึ่งแม้คู่สมรส / พาร์ทเนอร์ และลูกจะอยู่ในลำดับเดียวกันก็ตาม แต่มรดกทั้งหมด (หนี้และอสังหาริมทรัพย์) จะตกไปที่คู่สมรสฝ่ายที่มีชีวิตอยู่ก่อน  ลูกมีสิทธิลำดับเดียวกับคู่สมรส / พาร์ทเนอร์ฝ่ายที่มีชีวิตจริง แต่มรดกในส่วนนี้จะถูกคำนวนเป็นตัวเงินและลูกจะได้เมื่อคู่สมรส / พาร์ทเนอร์นั้นเสียชีวิต een vordering op de langstlevende ouder. หากคู่สมรส / พาร์ทเนอร์ นั้นไม่ได้มีทะเบียนที่ระบุการแบ่งแบบ gemeenschap van goederen กองมรดกจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่าง คู่สมรส / พาร์ทเนอร์ ฝ่ายที่ยังมีชีวิต และลูกทุกคน

ซึ่งมีวิธีคำนวนที่ค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับอายุขัยของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ และต้องมีการชำระภาษีมรดกในส่วนที่เกินจาก จำนวนที่สรรพากรยกเว้น และภาษีนั้นจะถูกหักจากกองมรดก

กรณีมีพินัยกรรม

พินัยกรรมสามารถทำได้ตั้งแต่เมื่ออายุครบ 16 ปี และต้องทำโดย โนตาริส การจัดสรรมรดกต้องทำตามที่พินัยกรรมได้ระบุไว้ ในพินัยกรรมสามารถระบุการจัดสรรมรดกโดยตัดบุตรหรือการแบ่งที่ต่างจาก กฎหมายกำหนดไว้ หรือยกให้ผู้อื่นหรือ องค์กรการกุศลไม่หวังผลประโยชน์ หรือ บริษัท ใดใดก็ได้ หากไม่แน่ใจว่า คู่สมรส / พาร์ทเนอร์ ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ สามารถตรวจสอบจากหน่วยจัดเก็บพินัยกรรมกลาง หรืhet Centraal Testamenten Register (CTR)

กรณีเป็นทายาทรับมรดกตามกฎหมาย erfgenaam

 • ให้ตรวจสอบกับธนาคาร และบริษัทเงินกู้ในการซื้อบ้านว่าต้องใช้เอกสาร รับรองการรับมรดกตามกฎหมายหรือไม่  een verklaring van erfrecht/executele met eventueel een boedelvolmacht ถ้าจำเป็นต้องใช้เราต้องติดต่อโนตาริส เพื่อขอเอกสารตัวนี้ (ค่าใช้จ่ายประมาณ € 600  ขึ้นไป) ซึ่งหาก ธนาคาร หรือบริษัทเงินกู้ไม่ต้องการเอกสารตัวนี้ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่ง
 • ติดต่อธนาคาร บริษัทเงินกู้ หุ้น กองทุนต่างๆถ้ามี เพื่อยืนยันการเป็นผู้รับมรดก
 • ส่วนเงินประกันสังคมที่เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทาง SVB / UWV จะติดต่อมาที่ทายาทแบบอัตโนมัติ หากผู้มีสิทธิรับเป็นคู่สมรสหรือคู่พาร์ทเนอร์จดทะเบียน  หรือหากเรามีสิทธิขอเงินช่วยแบบ ANW (de Algemene nabestaandenwet) ถ้าอายุยังไม่ถึงอายุเกษียณ AOW leeftijd และเข้าข้อกำหนดที่จะรับเงินตัวนี้ได้   https://www.svb.nl/nl/anw/wanneer-krijgt-u-anw/uw-partner-is-overleden
 • คืนเอกสารราชการ เช่นใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

ผลประโยชน์หลังเสียชีวิตของบุคคลที่ได้รับเงินประกันผู้สูงอายุ AOW  สำหรับคู่สมรส / พาร์ทเนอร์ หรือกรณีอยู่ด้วยกัน  จะขึ้นกับอายุของผู้รับ  กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันอายุยังไม่ถึงกำหนดรับเงินผู้สูงอายุ จะได้รับ

 • เงินประกันการเสียชีวิต overlijdenuitkering   หน่วยงาน SVB จะหยุดส่งเงินประกันทันทีเมื่อได้รับข้อมูลการเสียชีวิต และจะทำการคำนวนตัวเงินที่จ่ายไปแล้วบวกเงินวันหยุด (vakantiegeld) เงินตัวนี้จ่ายครั้งเดียวหลังเสียชีวิต
 • หากเข้าเกณฑ์ขอเงินช่วยแบบ ANW ได้

แต่ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินประกัน อายุถึงกำหนดการรับเงินผู้สูงอายุแล้ว

 • จะได้รับเงินประกันผู้สูงอายุ รวมเงินผู้สูงอายุของผู้ตายด้วย

กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินประกันผู้เสียชีวิต ไม่ได้จดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์  ผู้มีสิทธิต้องแจ้ง SVB เพื่อขอเงินตัวนี้ 

คุณจะได้รับประโยชน์จาก ANW เมื่อใด

 • คู่ชีวิตที่เสียชีวิตเคยอาศัยหรือทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ในอดีต และ
 • ได้มีประกันเพื่อผลประโยชน์ผู้รอดชีวิตในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) หรือ ประเทศสนธิสัญญากับเนเธอร์แลนด์ในเรื่องดังกล่าว
 • ยังมีลูก ลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยง อายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ในความดูแล หรือ
 • ไม่สามารถทำงานได้เกิน 45% เพราะป่วยหรือทุพลภาพ

หากไม่มั่นใจว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตัวนี้หรือไม่ให้ลองล๊อคอินเข้า mijn SVB และตรวจสอบดู https://www.svb.nl/nl/anw/uw-zaken-online-regelen/anw-uitkering-aanvragen

หรือหากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ(ประเทศไทย) ให้ติดต่อหน่วยงาน SVB โดยตรงที่

Sociale Verzekeringsbank

Postbus 18602

3501 CR Utrecht

Nederland

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com