นายจ้างสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินเดือนพนักงาน สำหรับสัญญา แบบ Oproepcontract ได้หรือไม่ (เพราะไม่ต้องการขอใช้ NOW)

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ทำได้ หากในสัญญามีการระบุ การตกลงร่วมกันว่า ด้วยเรื่อง Loonuitsluitingsbeding กล่าวคือถ้าหากในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา พนักงานไม่มีชั่วโมงทำงาน นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือน
และเรายังอยู่ในช่วง 6 เดือนของสัญญานี้

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *