ถ้าบุคคลในครอบครัวไม่สบาย มีการสัณนิษฐานจาก Huisarts ว่าอาจจะติดเชื้อโควิด เราต้องกักกันตัว 14 วัน เราจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามสัญญา (แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ว่าในช่วงเวลากักกันตัวนี้ จะเลือกใช้การจ่าย vakantiedagen ออกหรือไม่)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *