ถ้าบุคคลในครอบครัวไม่สบาย มีการสัณนิษฐานจาก Huisarts ว่าอาจจะติดเชื้อโควิด เราต้องกักกันตัว 14 วัน เราจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่

พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามสัญญา (แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ว่าในช่วงเวลากักกันตัวนี้ จะเลือกใช้การจ่าย vakantiedagen ออกหรือไม่)

หากเรามีสัญญาแบบระบุจำนวนชั่วโมงทำงาน(vaste uren) หรือมีสัญญาแบบเต็มเวลา (fulltime) นายจ้างสามารถขอลดเวลาชั่วโมงทำงานเนื่องจาก วิกฤติโควิดได้หรือไม่

ทำได้ แต่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามจำนวนที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะมีการระบุข้อยกเว้นใน CAO ว่าให้นายจ้างสามารถเรียกพนักงานมาทำงานชดเชย ในภายหลังได้

โดนไม่ต่อสัญญาชั่วคราวระหว่างสถานการณ์โควิด นายจ้างทำได้ไหม

ทำได้ แต่นายจ้างจะต้องแจ้งต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนสัญญาจ้างจะหมดอายุ

ในฐานะลูกจ้างจะเรียกร้องสิทธิ์การได้รับค่าจ้างอย่างไร และเท่าไร หากกิจการหรือบริษัทถูกสั่งปิดในสภาวะวิกฤตโควิด

1. หากมีสัญญาแบบระบุชั่วโมง คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ตามจำนวนชั่วโมงที่ระบุในสัญญา 2. หากมีสัญญาแบบ o uur contract หรือ Oproepcontract จะได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยจากชั่วโมงทำงาน 3 เดือน ย้อนหลัง (คำนวณง่ายๆ ด้วยการ นำจำนวนที่เคยทำงานในสลิปเงินเดือนสามเดือนย้อนหลังมาบวกกันแล้วหารด้วย 3)