วีซ่าประเภทต่าง ๆ

เมื่อคุณถือสัญชาติไทยและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต ) ของประเทศไทยแล้วมีเหตุที่ให้คุณต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สิ่งแรกที่คุณจะต้องดำเนินการ คือการขอวีซ่าเพื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่ว่าคุณจะมาอาศัยอยู่กับคู่สมรส/แฟน ชาวดัตช์ หรือมาศึกษาต่อ สิ่งที่คุณจะต้องดำเนินการขอเป็นอย่างแรกเรียกว่า MVV visa ย่อมาจากคำว่า Machtiging tot Voorlopig Verblijf แปลเป็นภาษาไทย คือ วีซ่า สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตมีถิ่นฐานชั่วคราว เมื่อคุณมี MVV visa แล้ว คุณสามารถใช้วีซ่านี้เดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้น จึงทำการขอรับบัตร Verblijfsvergunning หรือบัตรผู้อยู่อาศัยชั่วคราว หรือ “บัตร ID”.

วีซ่าหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย มีดังต่อไปนี้

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาอยู่อาศัยกับคู่สมรส/คนรัก ชาวเนเธอร์แลนด์ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่าประเภทนี้คือ

– คุณต้องผ่านการสอบพื้นฐานภาษาดัตช์และความรู้เบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่เรียกว่า Basisexamen inburgering

– คุณต้องแต่งงานหรือจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต

– ในกรณีที่คุณไม่ได้แต่งงานหรือจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต คุณทั้งสองต้องเป็นโสดโดยมีเอกสารรับรองจากทางราชการ

– คุณต้องไม่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งหมายความว่า จะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา

– คู่สมรส/คนรัก ของคุณจะต้องมีรายได้และมีงานทำตามเกณฑ์ที่กำหนด

– คุณจะต้องอาศัยและพำนักอยู่กับคู่สมรส/คนรักของคุณทันทีเมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์

– คุณจะต้องใช้ที่พักอาศัยร่วมกันกับคู่สมรส/คนรักของคุณ และคุณจะต้องลงทะเบียนนำชื่อเข้าอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ในทะเบียนบ้านเดียวกับคู่สมรส/คนรักของคุณอย่างถูกต้อง

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาอยู่อาศัยกับมารดา / บิดา ชาวไทย ในกรณีที่ มารดา /บิดา ชาวไทย นั้นมาอยู่อาศัยกับคู่สมรส / คนรัก ชาวดัตช์ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่าประเภทนี้คือ

–  บุตร / ธิดา จะต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

– บุตร / ธิดา ยังไม่ได้สร้างครอบครัวเป็นของตนเอง (ยังไม่ได้แต่งงาน)

– บุตร / ธิดา ของคุณจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณแต่เพียงผู้เดียว หรือ บิดา-มารดา ของ บุตร / ธิดา ที่อยู่ในไทยนั้นจะต้องให้ความยินยอมให้ บุตร / ธิดา ของคุณมาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

– บุตร / ธิดา จะต้องมาอาศัยอยู่กับคุณในเนเธอร์แลนด์

– คุณจะต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาอย่างน้อย 1 ปี แต่มีข้อยกเว้นคือ หากคุณและบุตร / ธิดา ของคุณเดินทางมาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์พร้อมกัน

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาอยู่อาศัยกับบุตร / ธิดา ที่มีสัญชาติ ดัตช์ ของ มารดา / บิดา ชาวไทย โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่าประเภทนี้คือ

 

– คุณเป็น บิดา / มารดา ของบุตร / ธิดา ที่มีสัญชาติดัตช์

– บุตร/ธิดาของคุณมีสัญชาติดัตช์  และอายุต่ำกว่า 18 ปี

– คุณไม่เคยกระทำผิดทางกฎหมาย

– คุณไม่ได้ถือสัญชาติของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU / EEA หรือ สวิตเซอร์แลนด์

– คุณไม่ได้อาศัยหรือมีถิ่นฐานที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป EU / EEA หรือ สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งเนเธอร์แลนด์

– คุณเป็นผู้ดูแลหลัก หรือ มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู บุตร / ธิดา สัญชาติดัตช์

– บุตร / ธิดา สัญชาติดัตช์ของคุณ จำเป็นที่จะต้องมีคุณอยู่ข้างกาย หากคุณถูกปฏิเสธการออกใบอนุญาตพำนักอาศัย บุตร / ธิดา สัญชาติดัตช์ จะไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องกลับออกไปอยู่นอกสหภาพยุโรปกับคุณ

– บุตร / ธิดา สัญชาติดัตช์ของคุณ อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ หมายความว่า บุตร / ธิดา สัญชาติดัตช์ของคุณ ได้ลงทะเบียนอาศัยอยู่กับทางเทศบาลเมือง (มีชื่อในทะเบียนบ้านที่เนเธอร์แลนด์)

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาอยู่อาศัยกับคู่สมรส / คนรัก ที่มีสัญชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป ที่อาศัย และ ทำงาน อยู่ในเนเธอร์แลนด์ ที่ไม่ใช่ชาวดัตช์ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่าประเภทนี้คือ

 

– คุณเป็นคู่สมรส / คนรัก ของบุคคลสัญชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในสหภาพยุโรป หรือ สวิตเซอร์แลนด์

– คุณไม่เคยกระทำผิดทางกฎหมาย

– คู่สมรส / คนรัก ที่มีสัญชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในสหภาพยุโรปของคุณอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในเนเธอร์แลนด์

– คู่สมรส / คนรัก ที่มีสัญชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในสหภาพยุโรปของคุณ มีงาน และ รายได้ที่มั่นคงในการอุปการะคุณ

 

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์ โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่าประเภทนี้คือ

 

– สถานศึกษาที่คุณจะมาศึกษาต่อนั้น ได้ตอบรับให้คุณเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษา และ สถานศึกษานั้น เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในการเป็นผู้ค้ำประกันวีซ่า

– คุณมีรายได้ หรือ ทรัพย์สินที่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

– คุณจะต้องลงทะเบียนศึกษาต่อและเก็บหน่วยกิตให้ได้อย่าง 50% ของแต่ละปีการศึกษา

– คุณจะต้องมีผลทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS , TOEFL เป็นต้น

 

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาทำงาน โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่า แบ่งตามประเภทของงานที่จะมาทำ โดยมีวีซ่าประเภทหลัก ๆ คือ

 

6.1 วีซ่าสำหรับผู้มีทักษะสูง Kennismigrant

วีซ่าประเภทนี้ มีเงื่อนไขคือ

 

– คุณมีสัญญาจ้างงานกับบริษัท หรือ สถาบันวิจัยในเนเธอร์แลนด์ บริษัทเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาล

– คุณจะต้องมีรายได้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

– ค่าจ้าง รายได้ จะต้องเป็นไปตามสภาวะของตลาดแรงงานในเนเธอร์แลนด์

 

6.2 วีซ่าสำหรับทำงานในครัวเอเชีย Werknemer in Aziatische horeca

 วีซ่าประเภทนี้ มีเงื่อนไขคือ

 

– คุณมาทำงานในตำแหน่งพ่อครัว ในร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ จีน อินเดีย อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไทย ทิเบต และ เวียดนาม

– คุณมาทำงานในตำแหน่งงานระดับ 4 ถึง 6 (specialised cook, sous chef / allround cook or chef)

วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าสำหรับการมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยสามารถอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้เป็นเวลา 1 ปี โดยมีเงื่อนไขหลัก ๆ ในการขอวีซ่า คือ

 

– คุณจะอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการชั่วคราวภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเป็นออแพร์ผ่านตัวแทนออแพร์ที่ได้รับรองตามกฎหมาย

– คุณอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่อายุน้อยกว่า 31 ปี

– คุณไม่ได้ลงนามในสัญญากับครอบครัวโฮสต์ชาวดัตช์ หรือชาวต่างชาติ หรือตัวแทนออแพร์ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินหรือค่าปรับหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน

– คุณไม่ได้จ่ายเงินมัดจำให้กับ บริษัท ตัวแทนชาวดัตช์หรือชาวต่างประเทศ หรือ บริษัท ตัวแทนออแพร์

– คุณจะไม่ทำงานให้กับผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การดูแลเฉพาะทางหมายถึงหน้าที่การดูแลที่ต้องการทักษะเฉพาะ

– คุณและครอบครัวอุปถัมภ์ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวในลำดับที่ 1, 2 หรือ 3

– คุณไม่ได้จ่ายเงินเกินกว่า € 34 ในค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมการสำหรับการพำนักในเนเธอร์แลนด์

– คุณไม่เคยมีใบอนุญาตผู้พำนักสำหรับการแลกเปลี่ยนในเนเธอร์แลนด์มาก่อน

– คุณจะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ คุณลงทะเบียนกับเทศบาลเพื่อใช้ชีวิตตามที่อยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์

– ครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณลงทะเบียนอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในฐานข้อมูลบันทึกส่วนบุคคลเทศบาล (BRP) ของเทศบาลที่พวกเขาอาศัยอยู่ ครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณประกอบด้วย 2 คนขึ้นไป บุคคลเหล่านี้มีสัญชาติดัตช์ หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่ถูกต้องสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์

– คุณไม่เคยทำงานให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือต่างประเทศมาก่อน

– คุณทำงานเป็นออแพร์สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวันและสูงสุด 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คุณมีวันหยุดอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

– คุณทำงานเบา ๆ ในครอบครัวโฮสต์เท่านั้น

– คุณและครอบครัวอุปถัมภ์จัดทำกิจวัตรการทำงานทุกวันตลอดทั้ง 7 วันของสัปดาห์ คุณและครอบครัวเซ็นชื่อในกิจวัตรการทำงานประจำวันนี้ ตารางงานประจำวันต้องมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

– เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงที่ออแพร์จะทำงานเบา ๆ ในบ้าน

– ระบุวันหยุด 2 วันในหนึ่งสัปดาห์ของออแพร์

– ใครที่จะเป็นผู้ทำงานบ้านเบา ๆ นอกเหนือจากออแพร์ ต้องระบุชื่อบุคคลนั้น ๆ ด้วย

– ครอบครัวอุปถัมภ์ของคุณจะต้องมีรายได้ที่เพียงพอและมั่นคง

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com