การทดสอบภาษาและสังคม และ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา

การทดสอบภาษาและสังคม (Inburgering)  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017 เป็นต้นมา กฎหมายได้เปลี่ยนแปลง มีผลบังคับให้ผู้ที่มาใหม่ในเนเธอร์แลนด์จะต้องดูแลเรื่องการทดสอบด้านภาษาและสังคม โดยดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด หลังจากที่คุณได้รับบัตร ID-kaart และ BSN number แล้ว ทางหน่วยงาน de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) จะส่งจดหมายที่ชื่อว่า Kennisgevinginburgeringsplicht แจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าคุณมีระยะเวลาจนถึงวันที่เท่าไร เพื่อทำการทดสอบภาษาและสังคม ปกติแล้วกฎหมายจะให้ระยะเวลา  3 ปี ในการสอบและได้รับใบประกาศ inburgering หรือ ใบประกาศอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับภาษา A-2  หากคุณไม่สามารถสอบผ่านได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  คุณอาจจะต้องเสียค่าปรับและอาจส่งผลกับการต่อบัตร ID หรืออาจต้องออกจากประเทศ

ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จะต้องทำการสอบทั้งหมดใน 7 หัวข้อด้วยกันคือ

– สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ข้อสอบจะง่ายขึ้น โดยที่โจทย์นั้นจะสั้นลง ไม่เกิน 150 คำ และจะมีรูปภาพประกอบมากขึ้นทำให้หาคำตอบง่ายขึ้น

– ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

– สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ข้อสอบจะเป็นข้อเขียนทั้งหมด 4 ข้อ โดยจะเป็นการเขียนจดหมาย 2 ข้อ เขียนแบบฟอร์มการสมัครงาน 1 ข้อ และ เขียนข่าวสั้น ๆ 1 ข้อ และ ยกเลิกการเติมประโยคให้สมบูรณ์ออกไป มีเวลาเพิ่มขึ้นให้ จากเดิม 35 นาที เพิ่มเป็น 40 นาที การสอบเขียน Schrijven จะจัดให้มีการสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจะจัดให้มีการสอบใน ทุก ๆ วัน พฤหัสบดี ของอาทิตย์แทน

– ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เนเธอร์แลนด์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ตัวอย่างแบบฝึกหัดเดิมนั้นได้รับการปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงใหม่ บางคำถามเริ่มต้นด้วย vdo จากนั้นจะเป็นการอธิบายคำถามใน vdo โดยแบบฝึกหัดรูปแบบใหม่นี้จะเหมือนกับข้อสอบจริง ตัวอย่างแบบฝึกหัดมีทั้งหมด 40 คำถาม แต่ข้อสอบ KNM ของจริงมีคำถาม 40-43 คำถาม และข้อสอบได้ทำการเปลี่ยนแปลงคำถามเป็นคำถามชุดใหม่ทั้งหมด

การเตรียมความพร้อมสำหรับการหางาน

ในการสอบ ONA ตามขั้นตอนปรกตินั้น คุณจะต้องทำการสอบใน 2 ส่วนด้วยกัน คือ ในส่วนแรกต้องทำการสร้าง portfolio สำหรับการหางาน และส่งไปให้ DUO พิจารณา หาก portfolio ผ่านการพิจารณาจาก DUO ก็จะเป็นการสอบในส่วนที่สองคือ การสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ portfolio ที่คุณได้ทำการส่งไป เรียกว่า Eindgesprek

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ

เงื่อนไขแรก: สำหรับคนที่ไม่ต้องการสอบ Eindgesprek สามารถลงทะเบียนเรียนเกี่ยวกับ ONA ในโรงเรียนที่ DUO ให้การรับรอง จากนั้นทำ portfolio ส่งไปให้ DUO ช่องทาง online หลังจากนั้นก็แจ้งโรงเรียนที่คุณได้ทำการเรียน ONA ให้ส่งจดหมายยืนยันการเรียนไปให้ DUO โดยเงื่อนไขที่สำคัญคือ คุณจะต้องลงเรียนเกี่ยวกับ ONA ขั้นต่ำ 64 ชั่วโมงขึ้นไป ถึงจะสามารถขอยกเว้นการสอบ Eindgesprek ได้

เงื่อนไขที่สอง: หากคุณมีงานทำ หรือ เป็นเจ้าของกิจการ คุณสามารถยื่นเรื่องต่อ DUO เพื่อขอยกเว้นการสอบ ONA ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.เป็นพนักงานบริษัท ที่มีเงินเดือน และ เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย

– ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการยื่นขอยกเว้นการสอบ ONA คุณจะต้องทำงานมาอย่างน้อย 6 เดือน เดือนและไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง (ไม่จำเป็นต้องทำติดต่อกันทุกเดือน อาจจะทำหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนก็ได้)

2.เป็นเจ้าของกิจการ Zelfstandig ondernemer (มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2020)

– การขอยกเว้นการสอบ ONA สำหรับเจ้าของกิจการจะต้องตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ต้องจะทะเบียนการค้า (KvK) อย่างน้อย 6 เดือน และต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่กำหนด รายได้ขั้นต่ำสำหรับปี 2021 คือ € 2788.56
 • ได้รับการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพจากทางเทศบาล (Bbz2004)
 • บัตรผู้อยู่อาศัยของคุณ ด้านหลังระบุวัตถุประสงค์การอยู่อาศัยคือ “Arbeid als Zelfstandige” (ทำงานในฐานะผู้ประกอบการอิสระ)

เงื่อนไขที่สาม : มีประกาศนียบัตร MBO ในระดับ 1 หรือ mbo-diploma op niveau 1 entreeopleiding (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2020)  เงื่อนไขนี้ คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ ONA โดยอัตโนมัติ โดยทาง DUO จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่า ใครมี MBO-1 diploma  ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขนี้

1. การอบรมรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน ความเท่าเทียมกันกัน

การทำ Participatieverklaring นี้จะต้องทำให้เสร็จภายใน 1 ปี แรกหลังเดินทางมาถึง โดยติดต่อกับ Gemeente ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อทำการอบรม หากคุณไม่ทำ หรือ ทำไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด คุณจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 340 euro และคุณจะโดยเรียกให้จ่ายค่าปรับไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะไปทำการอบรม คุณสามารถเรียนด้วยตัวเอง หรือไปโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบ หากคุณไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเรียนและสอบ สามารถยื่นเรื่องขอยืมเงินเรียนจากทาง DUO ได้ และต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยภายหลัง

“ประกาศนียบัตรอื่นๆที่สามารถใช้เทียบเพื่อผ่านการสอบ Inburgering คือ NT2-diploma ทั้งสองชนิดคือ staatsexamen programma I (ระดับ B1) และ programma II (ระดับ B2) อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ประกาศนียบัตร NT2-diploma เพื่อใช้เทียบแทนการสอบ Inburgering คุณจะยังคงต้องสอบในส่วนของ Inburgering เพิ่มอีก 2 ส่วน คือ ในส่วนของ ONA และ KNM  หากคุณมีประกาศนียบัตร NT2-diploma แต่ไม่มีผลสอบในส่วนของ ONA และ KNM  การสอบบูรณการพลเมืองของคุณจะถือว่าไม่สมบูรณ์ และคุณอาจจะโดนค่าปรับ เมื่อคุณผ่านหลักสูตร Inburgering ไม่เพียงแต่ประโยชน์ของการอยู่อาศัย แต่ยังเป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับคู่พาร์ทเนอร์ ครอบครัว และการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปแนบในการยื่นขอมีสัญชาติดัตซ์อีกด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลได้ที่เวปไซต์ : https://inburgeren.nl/

ตัวอย่างจดหมาย Kennisgeving inburgeringsplicht

หมายเหตุ : วันที่ 1 มกราคม 2022 จะมีการใช้กฎหมายบูรณาการประชากรใหม่ Nieuwe Wet inburgering (จากเดิมจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021) ตอนนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบูรณาการประชากรใหม่อย่างรวดเร็วขึ้น ให้คนที่มาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับสังคมและหางานได้อย่างรวดเร็ว อันเกิดจากสาเหตุเดิมที่คนมาถึง  ทำงานก่อนและไม่เรียน  ไม่ไปสอบ/สอบไม่ผ่าน  ระยะเวลาสอบที่กำหนดให้หมดลง

โดยที่ Gemeente จะเป็นผู้เข้ามาเป็นผู้ดูแลด้านการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายการบูรณาการดังนี้คือ

 1. เรียนภาษาดัตช์
 2. เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์
 3. เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.inburgeren.nl/nieuwsberichten/artikel.jsp?cid=tcm:94-118652-16

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21267&did=2020D45449&fbclid=IwAR228YfJ__56IcE215oKnKVbZephqq88jvsr1O_76QvjqhNir2gAjfxslYs

2. ค่าปรับในกรณีที่สอบไม่ผ่านในระยะเวลาที่กำหนด

หากภายใน 3 ปี คุณยังสอบ Inburgering ไม่ผ่านนั้นจะต้องเสียค่าปรับ โดยค่าปรับนั้นคำนวนจาก

– จำนวนผลสอบที่สอบผ่าน

– จำนวนครั้งในการพยายามสอบ (คุณสามารถนำจำนวนครั้งที่พยายามสอบทั้งการสอบ Inburgering และ การสอบ NT2 มารวมกันได้)

– จำนวนชั่วโมงที่คุณได้ไปเรียนกับโรงเรียนที่ DUO ให้การรับรอง (คุณสามารถนับรวมจำนวนชั่งโมงเรียนของการเรียน Inburgering หรือ การเรียน NT2 มารวมกันได้)

หากผู้ที่ต้องสอบ Inburgering ได้ไปเรียนที่โรงเรียน ที่ DUO ให้การรับรอง (เรียนด้วยตัวเอง หรือ เรียน online ไม่สามารถนำมานับรวมในการขอลดหย่อนค่าปรับได้ ถ้าสอบไม่ผ่านภายใน 3 ปีไม่มีข้อยกเว้นต้องเสียค่าปรับอย่างเดียว) ถ้าครบกำหนด 3 ปี แล้วยังสอบไม่ผ่าน หลักเกณฑ์การจ่ายค่าปรับคิดตามนี้

 1. ไปเรียนที่โรงเรียนน้อยกว่า 150 ชั่วโมง

– หากไม่เคยลงสอบเลย ภายใน 3 ปี เสียค่าปรับสูงสุดคือ 1250 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ยังไม่ผ่าน เสียค่าปรับ 1000 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง ยังไม่ผ่าน เสียค่าปรับ 750 euro

 1. ไปเรียนที่โรงเรียนระหว่าง 150 ชั่วโมง ถึง 300 ชั่วโมง

– หากไม่เคยลงสอบเลย ภายใน 3 ปี เสียค่าปรับสูงสุดคือ 875 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ยังไม่ผ่าน เสียค่าปรับ 625 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง ยังไม่ผ่าน เสียค่าปรับ 375 euro

 1. ไปเรียนที่โรงเรียนมากกว่า 300 ชั่วโมง ขึ้นไป

– หากไม่เคยลงสอบเลย ภายใน 3 ปี เสียค่าปรับสูงสุดคือ 500 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ยังไม่ผ่าน เสียค่าปรับ 250 euro

– หากลองลงสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง ยังไม่ผ่าน ไม่เสียค่าปรับ

ส่วนคำถามที่ว่าถ้าสอบไม่ผ่านแล้วจะโดนส่งกลับหรือไม่ ถ้าครบ 3 ปี แล้วยังสอบไม่ผ่าน หลังจากเสียค่าปรับ DUO จะต่อเวลาให้อีก 2 ปี ซึ่งภายใน 2 ปี นั้นคุณจะต้องทำการสอบให้ผ่าน เพราะถ้ายังไม่ผ่านอีก IND มีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อบัตรผู้อยู่อาศัยให้ และอาจจะโดนส่งกลับ

สิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับผู้หญิงที่มีลูกอ่อน เพิ่งคลอด เมื่อมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ด้วย MVV

สำหรับคนที่มีลูก ระหว่างที่ต้องสอบ Inburgering นั้นคุณสามารถขอเพิ่มเวลาพิเศษได้จาก DUO โดย DUO จะให้เวลาเพิ่มมา 4 เดือน หรือ 16 อาทิตย์ (จากเดิมให้ 6 เดือน หรือ 24 อาทิตย์) โดยคุณจะต้องแจ้ง DUO ในการขอเวลาเพิ่ม 6 เดือน ก่อนที่จะครบกำหนด 3 ปี  โดยสิ่งที่จะต้องทำคือ

 1. ส่งจดหมายหา DUO
 2. ในจดหมายแจ้งว่า ลูกเกิดเมื่อวันที่เท่าไร
 3. ในจดหมายต้องระบุหมายเลข BSN ของคุณ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด
 4. ส่งจดหมายไปที่ DUO Postbus 7649700 AT GRONINGEN
 5. DUO จะแจ้งผลการต่อเวลาให้ทราบ

3. การเลือกโรงเรียน

การเลือกโรงเรียน คุณสามารถเรียนด้วยตัวเองหรือหากต้องการที่จะไปเรียนที่โรงเรียนและทำการขอยืมเงินเรียนจาก DUO คุณจะต้องเลือกโรงเรียนที่ DUO ให้การรับรองเท่านั้น ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถทำการขอยืมเงินเรียนได้ การเลือกโรงเรียนที่ DUO ให้การรับรองทำได้โดย

– เข้าไปที่ https://www.ikwilinburgeren.nl

– เลือกตามลูกศร

– เลือกตามลูกศร

– จะปรากฏจุดในแผนที่ที่อยู่ไกล้บ้านคุณ และตัวเลขในจุด (จำนวนโรงเรียน) จากนั้นกดเลือกในจุดก็จะปรากฏรายชื่อโรงเรียนใกล้บ้านคุณ พร้อมทั้งข้อมูลติดต่อ

4.การขอยืมเงินเรียนจาก DUO

คุณสามารถขอกู้ยืมเงินเพื่อเรียนคอร์ส inburgering กับทาง DUO ได้ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถขอกู้ยืมได้นั้นคือ 10,000 euro แต่ละคนจะได้จำนวนเงินยืมไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ต่อปีของคู่พาร์ทเนอร์ของคุณด้วย หากพาร์ทเนอร์ของคุณรายได้น้อย คุณจะสามารถขอยืมเงินเรียนจาก DUO ได้เยอะแต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 euro

ขั้นตอนการขอยืมเงินเรียน

 1. เข้าไปที่ website www.inburgeren.nl
 2. log in ด้วย DigiD ตามลูกศร

 1. คลิ๊กเลือกที่ Lening ตามลูกศรแล้วทำตามขั้นตอน

 1. ดำเนินการจนจบกระบวนการแล้วกดเลือกตกลง
 2. รอรับจดหมายจาก DUO ยืนยันการขอกู้ยืมเงินเรียน ระหว่างรอให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

– หนังสือรับรองฐานรายได้ของคู่พาร์ทเนอร์ของคุณปีล่าสุด โดยสามารถโทรไปขอได้จากกรมสรรพากร

– หนังสือรับรองฐานรายได้ปีล่าสุดของคุณ โดยสามารถโทรไปขอได้จากกรมสรรพากร

 1. หลังจากได้รับจดหมายจาก DUO ให้ส่งเอกสารรายได้ไปทาง e-mail หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ DUO แจ้งมา
 2. รอจดหมายยืนยันจาก DUO ว่าคุณสามารถขอยืมเงินเรียนได้เป็นจำนวนเท่าไร สามารถใช้เงินที่ขอยืมเรียนได้ถึงเมื่อไร

5. การเทียบวุฒิการศึกษา diploma waardering

หากคุณมีวุฒิการศึกษามาจากเมืองไทย คุณสามารถนำวุฒิการศึกษาของคุณมาเทียบได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเอกสารที่คุณจะต้องมีคือ วุฒิการศึกษา transcript ใบปริญญา จดหมาย Kenisgeving Inburgeringsplicht หากไม่มีจดหมายตัวนี้คุณจะต้องเสียค่าดำเนินการเทียบวุฒิเป็นจำนวนเงิน 123 euro

ขั้นตอนแรก เข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้ (mijn IDW) ที่ https://mijn.idw.nl/#/ จากนั้น หลังจากสร้างบัญชีเสร็จ เข้าอีเมล์กดเพื่อยืนยันตัวตน แล้วเข้าไปสมัครที่ลิ้งค์นี้  https://www.idw.nl/en/apply-now.html เลือก Apply for Credential evaluation for inburgering (สำหรับของเราใช้ในกรณีเพื่อสอบ inburgering)

จากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบ

 • จะมีข้อมูลส่วนตัว , การศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่ primary education ยัน Higher Education ***ถ้าจบปริญญาตรีให้เลือก First higher education degree ปริญญาโท Second higher education degree Ph.D Third higher education degree*** ส่วนสุดท้ายก็จะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานหน้าสุดท้ายจะเป็น ให้อัพโหลดเอกสารการศึกษาของคุณ เอกสารที่ต้องเตรียม
 • จดหมาย Kennisgeving inburgeringsplicht จาก DUO (ในนี้ระบุว่า ถ้าไม่มีจดหมาย คุณต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 123 Euro)
 • บัตร ID-kaart  (Verblijfstitel) ทั้งด้านหน้าและหลัง
 • Diploma ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เรามี*
 • Transcript ผลการเรียน (ใบเกรด) ** มีภาษาไทยใช้ไทย มีภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษ 2 หัวข้อ นี้จะให้เลือกว่าเอกสารภาษาอะไร
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อปัจจุบันกับวุฒิไม่ตรงกัน Scan ทุกอย่าง แล้วคลิ๊กอัพโหลดตามแต่ละหัวข้อ เลือกจุดประสงค์เพื่อ inburgeringsplicht แล้วหลังจากอัพโหลด กรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จสิ้น หน้าท้ายสุดจะให้เราเช็คข้อมูลว่า ถูกต้องหรือไม่ จะแก้ไขอะไรไหม ถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยัน หลังจากนั้น จะขึ้นมาอีกหน้า เป็นติดตามผลการเทียบวุฒิ Your credential evaluation (หมายเลข…) เราก็จะได้รับอีเมล์ยืนยันอีกฉบับ

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com