การขอสัญชาติ

หากคุณได้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นช่วงเวลาหนึ่ง และ ได้ทำการสอบบูรณาการพลเมือง หรือที่เรียกว่า Inburgeringsexamen ผ่านได้รับดิโพลม่าเรียบร้อยแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ได้

การขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ นั้นมีอยู่ 2 แบบซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างกัน

1. แบบแรก เรียกว่าการขอสัญชาติแบบ Naturalisatie

มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

– อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาอย่างน้อย 5 ปี แบบถูกต้องตามกฎหมาย และ คุณได้ต่อบัตรผู้อยู่อาศัยตรงเวลาเสมอ มีข้อยกเว้นจำนวนหนึ่งสำหรับการอยู่อาศัย 5 ปี (อ่านรายละเอียดข้อยกเว้นในย่อหน้าถัดไป)

–  ตอนที่ทำการสมัครขอสัญชาติ บัตรผู้อยู่อาศัยของคุณยังไม่หมดอายุ และ บัตรผู้อยู่อาศัยจะต้องสามารถใช้ได้ โดยที่ยังไม่หมดอายุไปจนกว่าจะถึงพิธีรับสัญชาติ โดยบัตรผู้อยู่อาศัยนั้นจะเป็นบัตรผู้อยู่อาศัยถาวร หรือ บัตรผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่มีจุดประสงค์เพื่อการพำนักชั่วคราวก็ได้

– ได้ทำการสอบบูรณาการพลเมือง หรือ Inburgeringsexamen ผ่านได้รับ inburgering diploma เรียบร้อยแล้ว

– เมื่อทำการยื่นสมัครขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ คุณต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมทั้งในเนเธอร์แลนด์ และ ในต่างประเทศ

– ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาก่อนการยื่นขอสัญชาติ คุณไม่เคยต้องโทษจำคุกหรือถูกให้ลงอาญา, ต้องโทษบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ ไม่เคยโดนค่าปรับทางอาญาทั้งในเนเธอร์แลนด์ และ นอกเนเธอร์แลนด์ 

– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ต้องจ่ายค่าปรับสูงมากกว่า €810 หรือสูงกว่า €405 แต่รวมยอดค่าปรับทั้ง 5 ปี แล้ว เกิน €1,215

– ระยะเวลา 5 ปี ของการต้องโทษในคดีอาญานับตั้งแต่ เมื่อคุณถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุก หรือ  เมื่อได้จ่ายค่าปรับในคดีอาญาทั้งหมดเสร็จสิ้น

– ต้องลงลายมือชื่อยินยอมสละสัญชาติเดิมและดำเนินการสละสัญชาติเดิมของตนเอง มีข้อยกเว้นจำนวนหนึ่งสำหรับการสละสัญชาติ จะกล่าวในหัวข้อถัดไปคือ การถือสองชาติ Dubbele nationaliteit

– ต้องเข้าร่วมพิธีรับสัญชาติและสาบานตน

ข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จดทะเบียนสมรส /พาร์ทเนอร์ ใช้เวลาน้อยกว่า 5 ปี

– คุณจดทะเบียนสมรส / พาร์ทเนอร์ กับบุคคลสัญชาติเนเธอร์แลนด์ และอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างต่อเนื่องตลอด หลังจากครบ 3 ปี  คุณสามารถยื่นขอสัญชาติได้ทันที แม้ภูมิลำเนาร่วมกันจะเป็นในต่างประเทศ ก็สามารถใช้กฎข้อนี้ได้ (ยกเว้นอาศัยในประเทศไทย) กระบวนการพิจารณาสัญชาติจะหยุดลงหากมีการย้ายชื่อคนใดคนหนึ่งออกจากทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกัน

– คุณอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องกับคู่รักชาวเนเธอร์แลนด์ของคุณ (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส / พาร์ทเนอร์) โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคู่ครอง (คนการันตีเดิม) และต้องอาศัยอยู่ด้วยกันในทะเบียนบ้านเดียวกันอย่างน้อย 3 ปี และมีบัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ (การอาศัยอยู่กับคู่รักของคุณชาวเนเธอร์แลนด์ในต่างประเทศโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขข้อนี้) กระบวนการการพิจารณาสัญชาติจะหยุดลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคู่ครอง หรือเลิกรา ระหว่างนี้

ตัวอย่างที่ 1

สมศรี จดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ กับสามีชาวเนเธอร์แลนด์ (จะต้องแจ้งกับทางการเนเธอร์แลนด์ด้วยว่าจดทะเบียนสมรส / พาร์ทเนอร์) และสามีทำงานในต่างประเทศ ไม่ได้ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ สมศรีตามไปอยู่ด้วยกันกับสามี ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันในต่างประเทศก็นับในช่วงเวลา 3 ปี นี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันในประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ด้วยกันที่ไหนก็ได้ ขอแค่อาอยู่ด้วยกันหลังจากจดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ ครบ 3 ปี (ยกเว้นอยู่อาศัยในประเทศไทย) สมศรีมีสิทธิ์ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์

ตัวอย่างที่ 2

สมใจ จดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ กับสามีชาวเนเธอร์แลนด์ หลังจากนั้นสมใจย้ายมาอยู่อาศัยกับสามีในเนเธอร์แลนด์ หลังจากสมใจอาศัยอยู่ด้วยกันกับสามีในเนเธอร์แลนด์ครบ 3 ปี สมใจมีสิทธิ์ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์

ตัวอย่างที่ 3

สมนึก ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์กับคู่รักชาวเนเธอร์แลนด์ โดยที่มาอยู่ด้วยกันเฉย ๆ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส / จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ หลังจากสมนึกอาศัยอยู่ด้วยกันกับคู่รักชาวเนเธอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์ครบ 3 ปี สมนึกมีสิทธิ์ขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์

เอกสารและขั้นตอนในการขอสัญชาติแบบ Naturalisatie

เอกสาร

Passport ที่ยังไม่หมดอายุ

– บัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ

– ใบสูติบัตร 

Inburgering diploma

เอกสารเพิ่มเติมที่อาจจำเป็นในการขอสัญชาติ เช่น

– ทะเบียนสมรส / ทะเบียนพาร์ทเนอร์

– เอกสารที่พิสูจน์ว่าอาศัยอยู่กับคู่สมรส/คู่รักชาวเนเธอร์แลนด์มามากกว่า 3 ปี

โดยเอกสารจากต่างประเทศ หลังจากแปล ต้องได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล และสถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ที่ประเทศไทยให้เรียบร้อย ก่อนนำมาใช้ในประเทศ เนเธอร์แลนด์

ขั้นตอนการขอสัญชาติแบบ Naturalisatie

– ยื่นเอกสารพร้อมทั้งแบบฟอร์มการขอสัญชาติ ที่เทศบาลเมือง หรือ Gemeente ที่คุณได้ลงทะเบียนอาศัยอยู่

–  ชำระค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติ 

– เทศบาลเมือง หรือ Gemeente ยื่นเอกสารส่งให้ IND พิจารณาใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 12 เดือน

– หากการขอสัญชาติได้รับการอนุมัติ / หรือไม่ได้รับการอนุมัติ IND จะส่งจดหมายมาแจ้งผลการขอสัญชาติ และหากไม่ได้รับการอนุมัติ ในจดหมายจะมีการแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัติ

– หากได้รับการอนุมัติสัญชาติ ทาง เทศบาลเมือง หรือ Gemeente จะส่งจดหมายเชิญมาให้ไปประกอบพิธีการรับสัญชาติและสาบานตน คุณจะไม่ได้รับสัญชาติหากไม่ไปร่วมพิธีการนี้ 

– หากไม่สามารถไปร่วมพิธีการรับสัญชาติและสาบานตนในครั้งแรกได้ คุณจะได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมพิธีอีกครั้งในรอบต่อไป คุณจะต้องไปร่วมพิธีสาบานตนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติการขอสัญชาติ ไม่ชั้นนั้นคุณจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอสัญชาติใหม่อีกครั้งและชำระค่าธรรมเนียมใหม่เช่นกัน

 

หากมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1  มีการจดทะเบียนสมรส / พาร์ทเนอร์ กับคนสัญชาติเนเธอร์แลนด์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ด้วยกันต่อเนื่องกับคู่สมรสคนเดิมในช่วงระยะเวลา 3 ปี นั้นและต้องอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาไม่น้อยกว่า 15 ปี 

2  อายุมากกว่า 65 ปี และอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 15 ปี ด้วยบัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ  

3  อายุ 18 ปีขึ้น ไปเคยมีสัญชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน แต่ได้เสียสัญชาติเนเธอร์แลนด์ไป (โดยต้องไม่ได้มีสาเหตุเพราะไม่สละสัญชาติเดิมเมื่อได้รับอนุมัติสัญชาติเนเธอร์แลนด์) และขณะที่ยื่นขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้ ได้อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4 อายุ 18 ปี ขึ้นไปได้ย้ายมาอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างถูกกฎหมายก่อนอายุ 4 ปี มีการต่ออายุบัตรผู้อยู่อาศัยตามกำหนดเวลาตลอดมา

– เมื่อทำการยื่นสมัครขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์ คุณต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมทั้งในเนเธอร์แลนด์ และ ในต่างประเทศ

– ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาก่อนการยื่นขอสัญชาติ คุณไม่เคยต้องโทษจำคุกหรือถูกให้ลงอาญา, ต้องโทษบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และ ไม่เคยโดนค่าปรับทางอาญาทั้งในเนเธอร์แลนด์ และ นอกเนเธอร์แลนด์ 

– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ต้องจ่ายค่าปรับสูงมากกว่า €810 หรือสูงกว่า €405 แต่รวมยอดค่าปรับทั้ง 5 ปี แล้ว เกิน €1,215

– ระยะเวลา 5ปี ของการต้องโทษในคดีอาญานับตั้งแต่ เมื่อคุณถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุก หรือ เมื่อได้จ่ายค่าปรับในคดีอาญาทั้งหมดเสร็จสิ้น

– ต้องสละสัญชาติเดิม ในกรณีที่ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่อายุ 4 ปี

– ต้องเข้าร่วมพิธีรับสัญชาติและสาบานตน

เอกสารและขั้นตอนในการขอสัญชาติแบบ Optie

เอกสาร  

Passport ยังไม่หมดอายุ

– บัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ

– ใบสูติบัตร ที่แปลและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว

เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อเทศบาลเมือง หรือ Gemeente ที่คุณอาศัยอยู่

ขั้นตอนการขอสัญชาติแบบ Optie

– ยื่นเอกสารพร้อมทั้งแบบฟอร์มการขอสัญชาติ ที่เทศบาลเมือง หรือ Gemeente ที่อาศัยอยู่

–  ชำระค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติ 

– เทศบาลเมือง หรือ Gemeente ทำการพิจารณาใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 13 สัปดาห์

– หากการขอสัญชาติได้รับการอนุมัติ / หรือไม่ได้รับการอนุมัติ IND จะส่งจดหมายมาแจ้งผลการขอสัญชาติ และหากไม่ได้รับการอนุมัติ ในจดหมายจะมีการแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัติ

– หากได้รับการอนุมัติสัญชาติเทศบาลเมือง หรือ Gemeente จะส่งจดหมายเชิญมาให้ไปประกอบพิธีการรับสัญชาติและสาบานตน คุณจะไม่ได้รับสัญชาติหากไม่ไปร่วมพิธีการนี้ 

– หากไม่สามารถไปร่วมพิธีการรับสัญชาติและสาบานตนในครั้งแรกได้ คุณจะได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมพิธีอีกครั้งในรอบต่อไป คุณจะต้องไปร่วมพิธีสาบานตนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการขอสัญชาติ ไม่ชั้นนั้นคุณจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอสัญชาติใหม่อีกครั้งและชำระค่าธรรมเนียมใหม่เช่นกัน

ขั้นตอนการสละสัญชาติ

คุณไม่ได้เสียสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติหากได้รับสัญชาติเนเธอร์แลนด์ และกฎหมายไทยก็อนุญาตให้สละสัญชาติได้  ดังนั้นคุณจึงไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการให้ไม่ต้องสละสัญชาติเดิม 

ลงลายมือชื่อยินยอมสละสัญชาติเดิมเมื่อตอนที่คุณได้ทำเรื่องยื่นขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์

คุณจะไม่สามารถทำเรื่องสละสัญชาติเดิมได้จนกว่าคุณจะได้สัญชาติเนเธอร์แลนด์แล้ว ดังนั้นเมื่อคุณทำการยื่นขอสัญชาติแบบ Naturalisatie เจ้าหน้าที่จะให้คุณลงนามในประกาศยินยอมที่จะสละสัญชาติเดิมของคุณเมื่อได้รับสัญชาติเนเธอร์แลนด์หลังจากที่คุณได้รับสัญชาติเนเธอร์แลนด์แล้ว คุณจะต้องยกเลิกสัญชาติเดิมที่คุณมีอยู่ ขั้นตอนนี้เรียกว่า การสละสัญชาติ คุณสามารถดำเนินการสละสัญชาติไทยได้ที่สถานเอกอัคราชทูตไทยในเนเธอร์แลนด์และเมื่อได้รับเอกสารการสละสัญชาติแล้วจะต้องส่งเอกสารนี้กลับมาให้กับ IND

หากคุณได้อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี และ ได้ทำการสอบบูรณาการพลเมือง หรือที่เรียกว่า Inburgeringsexamen ผ่านเรียบร้อยแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะทำการขอวีซ่าถาวร หรือ Onbepaaldetijd ได้ 

เมื่อคุณทำการยื่นขอวีซ่าถาวร หรือ Onbepaaldetijd นั้น IND จะทำการตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าถาวรประเภท verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene หรือไม่ หากคุณมีคุณสมบัติ IND จะแนะนำให้คุณขอวีซ่าถาวรประเภท verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene แทน เนื่องจากวีซ่าถาวรประเภทนี้ จะทำให้คุณสามารถไปขอวีซ่า หรือ อยู่อาศัยในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีวีซ่าประเภทนี้เช่นกัน ได้ง่ายขึ้น ต่างกับวีซ่าถาวร หรือ Onbepaaldetijd ที่สามารถอยู่อาศัยได้เพียงแต่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

การขอวีซ่าถาวรแบบ Onbepaaldetijd และ วีซ่าถาวรแบบ verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene นั้น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาอย่างน้อย 5 ปี แบบถูกต้องตามกฎหมาย และ มีต่อบัตรผู้อยู่อาศัยตรงเวลาเสมอ

– ตอนที่ทำการสมัครขอวีซ่าถาวร บัตรผู้อยู่อาศัยของคุณยังไม่หมดอายุ โดยบัตรผู้อยู่อาศัยนั้นจะเป็นบัตรผู้อยู่อาศัยถาวร หรือ บัตรผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่มีจุดประสงค์เพื่อการพำนักชั่วคราวก็ได้

– ในระยะเวลา 5 ปี คุณไม่เคยอาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันเกิน 6 เดือน หรือ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ในแต่ละปีนั้น คุณไม่เคยอาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์ติดต่อกันเกิน 4 เดือน

– คุณได้ทำการลงทะเบียนอาศัยอยู่กับเทศบาลเมือง หรือ Gemeente

– คุณมีรายได้มั่นคงและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่ IND กำหนด

– ได้ทำการสอบบูรณาการพลเมือง หรือ Inburgeringsexamen ผ่านเรียบร้อยแล้ว

เอกสารและขั้นตอนในการขอวีซ่าถาวรแบบ Onbeppaldetijd หรือ verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene

เอกสาร  

Passport ยังไม่หมดอายุ

– บัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ

– ใบสูติบัตร ที่แปลและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว

– สัญญาจ้างงานที่มีอายุเหลือมากกว่า 12 เดือน

– เอกสาร werkverklaring จากนายจ้าง

เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อกับ IND

ขั้นตอนการขอวีซ่าถาวรแบบ Onbepaalde หรือ verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene

– ยื่นเอกสารพร้อมทั้งแบบฟอร์มการขอวีซ่าถาวร กับ IND

–  ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าถาวร

IND ทำการพิจารณาใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 6 เดือน

– หากการขอวีซ่าถาวรได้รับการอนุมัติ / หรือไม่ได้รับการอนุมัติ IND จะส่งจดหมายมาและแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมติ

IND จะส่งจดหมายมาแจ้งว่าคุณสามารถทำการนัดหมายเพื่อขอเข้าไปรับวีซ่าถาวรได้เมื่อไร

– วีซ่าถาวรแบบ Onbeppaldetijd หรือ verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene นี้มีอายุบัตร 5 ปี หมายความว่าในทุก ๆ 5 ปี คุณจะต้องทำการต่ออายุบัตรใหม่ และจะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ในการต่ออายุบัตรใหม่ เช่นกัน

BE OUR SPONSORS ?

สนใจเป็นผู้สนับสนุน กับไทสมม ติดต่อ thaisestichting(@)gmail.com