e-Visa อิหยังวะ

ก่อนจะไปถึง e-Visa ขอแชร์ข้อมูลพื้นฐานสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน วีซ่า หรือที่มีชื่อไทยแบบเต็ม ๆ ว่า การตรวจลงตรา คือ เอกสาร (ไม่ว่าหน้าตาจะเป็นสติกเกอร์ ตราประทับ หรือเอกสารเป็นแผ่น ๆ) ที่รัฐบาลประเทศหนึ่งออกให้กับพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศที่รัฐบาลนั้นบริหารอยู่ ดังนั้น หากเราไม่ใช่พลเมืองของประเทศที่เราจะไป เรามักจะต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศนั้น (บางกรณีอาจได้รับยกเว้น หรือใช้เอกสารอื่นแทนได้ เช่น บัตรผู้พำนัก) หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกวีซ่าก็คือตัวแทนของรัฐบาลนั้นในประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถานทูต หรือสถานกงสุล และวีซ่าบางประเภทก็ออกโดยตรงโดยหน่วยงานในประเทศนั้น เช่น สตม. ที่ไทย หรือ IND ที่เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ดังนั้น หากเราจะไปที่ใดและต้องใช้วีซ่า เราก็ต้องติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่เราจะไป ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่เราอยู่ในขณะนั้นหรือมีอำนาจดูแลประเทศที่เราอยู่    ดังนั้น วีซ่า ไม่ใช่ หนังสือเดินทาง และหนังสือเดินทาง ก็ไม่ใช่วีซ่า คนไทยจะมาเนเธอร์แลนด์ ก็ต้องติดต่อสถานทูตดัตช์ที่ไทย ไม่ใช่สถานทูตไทยที่เนเธอร์แลนด์ คนไทยในเนเธอร์แลนด์จะไปอเมริกา ก็ต้องติดต่อสถานทูตอเมริกาในเนเธอร์แลนด์ คนไทยจะไปไทยโดยใช้หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องมีวีซ่าไทย e-Visa คือ […]

นัดคิว online เข้ารับบริการกับสถานทูต

จองคิวออนไลน์ทำพาสปอร์ต

ตั้งแต่เมื่อต้นปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก [สถานทูต] ได้เริ่มทยอยเปิดให้ทำนัดหมายจองคิวทาง online เพื่อเข้ารับบริการที่สถานทูต รวม 5 บริการ โดยเป็นบริการยอดฮิตสำหรับคนไทย 3 บริการ ได้แก่  บริการทำหนังสือเดินทางไทย (พาสปอร์ตไทย) บริการทำบัตรประชาชนไทย (ทำได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน ก่อนบัตรหมดอายุ) บริการนิติกรณ์สำหรับคนไทย เช่น การทำหนังสือมอบอำนาจ (ไปทำหนังสือรับรองโสด หนังสือปกครองบุตร จัดการมรดก ฯลฯ) หนังสือให้ความยินยอมให้ลูกที่เมืองไทยทำหนังสือเดินทางไทย การรับรองลายมือชื่อพี่น้องคนไทยในการทำหนังสือสัญญากู้ยืม หรือจดจำนองกับธนาคารที่ประเทศไทย เป็นต้น   ส่วนอีก 2 บริการ เป็นบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นลูกค้าหลัก คือ (1) วีซ่า สำหรับชาวต่างชาติใช้เดินทางไปประเทศไทย และ (2) บริการรับรองเอกสารต่างชาติเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศไทย เช่น แบบคัดย่อทะเบียนราษฎร์ดัตช์ ทะเบียนสมรสดัตช์ ใบคุณวุฒิการศึกษาดัตช์ ฯลฯ โดยไม่ว่าจะเป็นเอกสารใด จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศดัตช์ก่อนที่จะนำมารับรองที่สถานทูต และตามปกติหากจะนำไปใช้ที่ประเทศไทยก็จะต้องยื่นรับรองเอกสารพร้อมกับคำแปลภาษาไทยด้วย สำหรับบริการอื่น ๆ เช่น การจดทะเบียนเกิด […]