คู่มือคนไทยในเนเธอร์แลนด์

จัดทำโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับ

ไทสมาคมและเครือข่ายอาสาสมัคร

เมษายน 2564