ทำได้
แต่นายจ้างจะต้องแจ้งต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนสัญญาจ้างจะหมดอายุ

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *