ผู้ที่ทำงานในรูปแบบ Opting in ไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจากเจ้าของร้านได้ในช่วงที่มีการสั่งปิดกิจการ เพราะผู้ที่ทำงานในรูปแบบนี้ไม่ถือเป็น “ลูกจ้างผู้ประกันตน” ตามกฎหมายแรงงาน

และการหักเก็บภาษีจากรายได้ตอนทำงานนั้น ไม่ได้หักเก็บเบี้ยประกันตน เช่น ประกันการถูกเลิกจ้าง ประกันการตกงาน ประกันการเจ็บป่วย ฯลฯ

**และเจ้าของร้านก็ไม่สามารถขอใช้ NOW ได้**

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *