ทำได้ แต่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามจำนวนที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะมีการระบุข้อยกเว้นใน CAO ว่าให้นายจ้างสามารถเรียกพนักงานมาทำงานชดเชย ในภายหลังได้

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *