– ขอเงินสงเคราะห์จากเบอลาสติ้งดีน เช่น zorgtoeslag และ huurtoeslag
– ขอเงินสงเคราะห์(toeslag) สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ ได้ที่ UWV
– ขอเงินช่วยเหลือด้านสังคม bijstandsuitkering หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ได้จากเทศบาล(gemeente) ที่ตนอาศัยอยู่
– ตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์หรือเข้าข่ายว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกหรือไม่ ได้ที่ลิ้งค์
https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *