พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามสัญญา (แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ว่าในช่วงเวลากักกันตัวนี้ จะเลือกใช้การจ่าย vakantiedagen ออกหรือไม่)

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *