ใครมีสิทธิ์ขอ TOGS

ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกัน COVID-19 วัตถุประสงค์ :เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกัน COVID-19  วิธีการ: จ่ายเงินสนับสนุน ครั้งเดียว จำนวน € 4.000 ต่อ1 ธุรกิจ  การดำเนินการ : ดำเนินการโดย Rijksdienst […]

TOGS มีเงื่อนไขอย่างไร

ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสำนักงานที่ตั้งในเนเธอร์แลนด์ การพิจารณาว่าบริษัทไหนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน €4000,- หรือไม่นั้น จะใช้การพิจารณา SBI Code ที่ระบุอยู่บน Kvk เป็นหลัก ที่ตั้งของธุรกิจของคุณจะต้องไม่เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่อาศัยของคุณ หรือมีการแยกสัดส่วนออกมาและมีทางเข้าหรือทางออกแยกออกมาจากตัวที่อยู่อาศัย  เป็นผู้ประกอบการที่คาดว่า จะมีการสูญเสียรายได้อย่างน้อย € 4.000 ไปจนถึงวันที่ 15-06-2020  นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่น […]

ใครมีสิทธิ์ขอ TOZO

ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโคโรน่า วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน วิธีการ : จ่ายเงินช่วยเหลือ สูงสุด  €1.500 ขึ้นอยุ่กับรายได้ครัวเรือน  การดำเนินการ : สามารถยื่นขอต่อเทศบาล (gemeente) ที่อาศัย

TOZO มีเงื่อนไขอย่างไร

เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ไม่มีลูกจ้าง  มีอายุมากกว่า 18 ปี และยังไม่ได้รับเงิน AOW  ผู้ประกอบการอิสระต้องชี้แจงได้ว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด คาดว่าจะส่งผลให้มีรายได้ใน 3 เดือนน้อยกว่า รายได้ขั้นต่ำ  และ/หรือ มีปัญหาสภาพคล่อง ผู้ประกอบการอิสระได้จดทะเบียนในทะเบียนการค้าของหอการค้า (KvK) ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2020 […]

ใครมีสิทธิ์ ขอ NOW

สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน  วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป […]

NOW มีเงื่อนไขอย่างไร

เงื่อนไข ธุรกิจมีผลประกอบการลดลง อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ในช่วงตั้งแต่ 1-03-2020 โดยนายจ้างที่่ได้สิทธิ์รับเงินชดเชยนี้ จะต้องไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผล เพราะผลประกอบการที่ย่ำแย่  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 100% จะได้ รับเงินชดเชย 90%  ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 50% จะได้ […]

ถ้าฉันทำงานประจำและมีงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์ที่ไม่สามารถรับงานในวิกฤติโควิดได้ ทำให้รายได้ลดลง แบบนี้มีสิทธิรับเงินเยียวยาหรือไม่

ได้ ถ้าหากรายได้จากงานประจำไม่เกินค่าครองชีพขั้นต่ำ

หากรายได้ลดลง หรือขาดรายได้จะขอเงินช่วยเหลือได้จากหน่วยงานใดบ้าง

– ขอเงินสงเคราะห์จากเบอลาสติ้งดีน เช่น zorgtoeslag และ huurtoeslag – ขอเงินสงเคราะห์(toeslag) สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ ได้ที่ UWV – ขอเงินช่วยเหลือด้านสังคม bijstandsuitkering หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ได้จากเทศบาล(gemeente) ที่ตนอาศัยอยู่ – ตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์หรือเข้าข่ายว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกหรือไม่ […]

นายจ้างสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินเดือนพนักงาน สำหรับสัญญา แบบ Oproepcontract ได้หรือไม่ (เพราะไม่ต้องการขอใช้ NOW)

ทำได้ หากในสัญญามีการระบุ การตกลงร่วมกันว่า ด้วยเรื่อง Loonuitsluitingsbeding กล่าวคือถ้าหากในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา พนักงานไม่มีชั่วโมงทำงาน นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือน และเรายังอยู่ในช่วง 6 เดือนของสัญญานี้

นายจ้างสามารถขอให้เราใช้ vakantiedagen ในช่วงที่เราต้องหยุดงานเนื่องจากภาวะวิกฤตโควิด ได้หรือไม่

(เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤต) ถ้ามีการตกลงร่วมกันและได้รับการยินยอมจาก ลูกจ้าง ก็สามารถทำได้