ในฐานะลูกจ้างจะเรียกร้องสิทธิ์การได้รับค่าจ้างอย่างไร และเท่าไร หากกิจการหรือบริษัทถูกสั่งปิดในสภาวะวิกฤตโควิด

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

1. หากมีสัญญาแบบระบุชั่วโมง คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ตามจำนวนชั่วโมงที่ระบุในสัญญา
2. หากมีสัญญาแบบ o uur contract หรือ Oproepcontract จะได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยจากชั่วโมงทำงาน 3 เดือน ย้อนหลัง (คำนวณง่ายๆ ด้วยการ นำจำนวนที่เคยทำงานในสลิปเงินเดือนสามเดือนย้อนหลังมาบวกกันแล้วหารด้วย 3)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *