เมื่อไหร่ที่นายจ้างต้องจ่าย vakantiegeld ?

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ในเดือนพฤษภาคม และช้าที่สุดไม่เกิน 1 กรกฎาคม

หากไม่สามารถจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนี้
นายจ้างจะต้องทำการแจ้งพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าต้องการแบ่งจ่ายเป็นงวดหรือจ่ายช้ากว่าหนด และจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเท่านั้นจึงจะทำได้

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *