ฉันสามารถปฏิเสธการทำงานเพราะรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยกับสถานการณ์ ได้ หรือไม่

Category: ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ลูกจ้างจะปฎิเสธได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่แสดงได้ชัดว่า สถานที่ทำงานนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เพื่อนร่วมงานป่วยแต่ยังมาทำงาน หรือนายจ้างไม่ได้มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในที่ทำงาน

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *