Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2022

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น ประกันสุขภาพจะปรับราคาขึ้น โดยที่รัฐบาลนั้นได้ประมาณการว่า ประกันสุขภาพจะเพิ่มขึ้นประมาณ 44€ ต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 2,75€  ต่อเดือน  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2021 Eigen risico ยังคงเดิม Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) โดยในปีหน้านี้ค่า Eigen risico ยังคงเพดานต่ำสุดไว้ที่ 385€ Zorgtoeslag เพิ่มขึ้น Zorgtoeslag หรือเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น […]

ระบบประกันสุขภาพแบบดัตชี่

ประกันสุขภาพ หรือที่เรียกว่า Zorgverzekering ในประเทศเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลได้กำหนดกฎหมายเรื่องการประกันสุขภาพสำหรับมวลชนไว้ ตาม Zorgverzekeringwet (ZVW) ปัจจุบันยืนตามกฎปี 2016  ว่าทุกคนที่มีประกันสุขภาพจะได้รับการคุ้มครองตาม แผนพื้นฐานเพื่อสุขภาพ(basispakket aan zorg) ดังนั้น กฎหมายตัวนี้จะบังคับให้พลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่และทำงานในประเทศนี้ต้องมี (ได้รับ)การคุ้มครองตาม แผนพื้นฐานเพื่อสุขภาพ  โดยมีบริษัทประกันหลายบริษัทเป็นผู้รองรับการดูแลตามแผนพื้นฐานที่ รัฐบาลจะกำหนดในแต่ละปี  ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศราววันที่ 12 พย ของทุกปี  ในแผนพื้นฐานจะกำหนด รายละเอียดส่วนของการรักษาที่ความเป็นพื้นฐานที่พลเมืองควรได้รับ พร้อมทั้ง ค่าประกันพื้นฐาน และจำนวนค่าความเสี่ยงขั้นต่ำที่ต้องรับเอง (eigen risico)   โดยพลเมืองต้องเลือกบริษัทประกันที่พึงพอใจและทำการลงทะเบียนต่อปี ค่าประกันพื้นฐานนั้น รัฐจะช่วยแบกภาระเกือบ 100%  Zorgtoeslag กรณีที่พลเมืองมีรายได้ไม่ถึงเกณท์ (ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเองสำหรับค่าประกันพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 Euro)  นอกจากกฎหมายตัวนี้จะกำหนดให้พลเมืองต้องลงทะเบียนทำประกันแล้ว ยังกำหนดว่าบริษัทประกันทุกบริษัทต้องยอมรับการลงทะเบียนทำประกันแบบพื้นฐานของพลเมืองด้วย จะมาอ้างขอผลตรวจสุขภาพเพื่อพิจารณาก่อนรับหรือใดใด ไม่ได้. ส่วนที่บริษัทประกันอาจปฏิเสธได้จะเป็นเฉพาะส่วนประกันเพิ่มพิเศษ (aanvullend)  แล้วหากพลเมืองคนไหนไม่ยอมลงทะเบียนทำประกัน จะเกิดอะไร เมื่อมีการตรวจพบหน่วยงาน CAK จะทำการส่งจดหมายแจ้งให้พลเมืองที่ไม่ได้ลงทะเบียนประกันพื้นฐาน ทำการลงทะเบียนกับบริษัทประกันภายในสามเดือน โทษของผู้ฝ่าฝืนมีทั้งโดนปรับหรือ โดนปรับย้อนหลัง หรือ […]