การสอบอินเบอเกอริ่ง และ การเปลี่ยนแปลงในรอบ ปีที่ผ่านมา

การทดสอบภาษาและสังคม (Inburgering) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017 เป็นต้นมา กฎหมายได้เปลี่ยนแปลง มีผลบังคับให้ผู้ที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเนเธอร์แลนด์ใหม่จะต้องดูแลเรืองการทดสอบด้านภาษาและสังคม โดยดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด หลังจากที่คุณได้รับบัตร ID card และ BSN number แล้ว ทางหน่วยงาน de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) จะส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าคุณมีระยะเวลาจนถึงวันที่เท่าไร เพื่อทำการทดสอบภาษาและสังคม ปกติแล้วกฎหมายจะให้ระยะเวลา 3 ปี ในการสอบให้ผ่านและได้รับใบประกาศอินเบอเกอริ่ง หรือ ใบประกาศอื่น ๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับภาษา A-2 หากคุณไม่สามารถทำได้ตามกำหนดอาจส่งผลกับการต่อบัตร ID หรืออาจต้องออกจากประเทศ ณ ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ย้ายมาอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จะต้องทำการสอบทั้งหมดใน 7 หัวข้อด้วยกัน 1. Lezen สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ ข้อสอบจะง่ายขึ้น โดยที่โจทย์นั้นจะสั้นลง ไม่เกิน 150 คำ และจะมีรูปภาพประกอบมากขึ้นทำให้หาคำตอบง่ายขึ้น 2. Luisteren การฟัง ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3. […]

สิทธิในสินสมรส เปลี่ยนไปอย่างไร ตั้งแต่ต้นปี 2018

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT รัฐบาลดัตช์ ประกาศปรับกฏหมายว่าดว้ยเรื่องสินสมรส! มีผลประกาศใช้ เมื่อ 1 มกราคม 2018 เป็น ต้นมา การแต่งงาน (Huwelijk) หรือ จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ (Geregistreerd partnerschap) ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้ แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายหากไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใด ๆ คุณได้ จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับ มรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด การสมรสตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิ้นดังนี้ ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงานถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้ ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆ หรือไม่ กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซืือขาย หรือพินัยกรรมการรับมรดกตกทอด เป็นต้น […]