Prinsjesdag กับสิ่งใกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2023

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป โดยปีนี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสงครามระหว่างยูเครน และ รัสเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในเนเธอร์แลนด์ และ ทวีปยุโรป เรามาดูกันว่าภายในปี 2023 นี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้วางแผนรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะยิบยกเฉพาะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเรา มาฝากกัน

รายได้ และ ที่อยู่อาศัย

 • รายได้ขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 10.15% ภายในครั้งเดียว ในวันที่ 1 มกราคม 2023 จากที่วางแผนว่าจะเพิ่มเพียง 7.5% โดยทยอยเพิ่มทีละ 3 ครั้ง เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
 • รายได้ขั้นต่ำประมาณการว่าจะอยู่ที่ 1,935€ ต่อเดือน สำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลา (ปัจจุบันอยู่ที่ 1,756.20€) 
 • ปัจจุบันจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงานเต็มเวลาอาจเป็น 36, 38 หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายในปี 2024รัฐบาลต้องการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่คํานึงถึงจำนวนชั่วโมงที่แท้จริงของพนักงานเต็มเวลาได้ดีขึ้น
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นตามฐานค่าแรงขั้นต่ำ โดยจะเพิ่มขึ้น 10.5%
 • เงินช่วยเหลือค่าช่าบ้านจะเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 17€ ต่อเดือน
 • ผู้เช่าบ้านจากรัฐบาลที่มีรายได้น้อยจะได้รับส่วนลดค่าเช่าบ้าน 57€ ต่อเดือน โดยเริ่มจากเดือน กรกฎาคม 2023 จากแผนที่วางไว้ว่าจะลดค่าเช้าบ้านในปี 2024
 • ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นชั่วคราวเพื่อช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในปี 2023 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1.653€ สำหรับลูกคนแรก และ 1.532€ สำหรับลูกคนต่อๆมา โดยเพิ่มขึ้นจาก ในปี 2022 ที่ได้ 1.220€ สำหรับลูกคนแรก และ 1.000€ สำหรับลูกคนต่อๆมา เงินช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นจะยกเลิกลงภายในปี 2028
 • พ่อ หรือ แม่ เลี้ยงเดี่ยว จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 3,848€ โดยเพิ่มจากจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในครั้งแรกคือ 3.285€
 • เงินช่วยเหลือสำหรับการดูแลเด็ก หรือ Kinderopvang จะยังคงได้สูงสุดที่ไม่เกิน 95% แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 96% ภายในปี 2025
 • นักเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่ จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 165€ ต่อภาคการศึกษา

ภาษี

 • ภาษีเงินได้ฐานที่หนึ่ง สำหรับคนที่รายได้ไม่เกิน 73,071€ ต่อปี ปรับลดลงจาก 37.07% มาอยู่ที่ 36.93%
 • เครดิตภาษีของผู้มีงานทำ (arbeidskorting)จะเพิ่มขึ้นสูงสุด 521€ สุทธิ ต่อปี
 • การลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจะลดลงเร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยการการลดหย่อนภาษีจะลดลงจาก 6,310€ เป็น 5,950€ (จากแผนเดิม) แต่จะลดลงไปอีกอยู่ที่ 5,030€
 • ภาษีการโอนสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่า จะเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10.4%
 • ผู้ที่ซื้อบ้านครั้งแรกที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ไม่ต้องเสียภาษีการโอนเมื่อซื้อบ้านในปี 2023 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลัก
 • ผู้ซื้อบ้านที่มีอายุมากกว่า 35 ปี จะยังคงจ่ายภาษีการโอน 2% สำหรับบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยหลักสำหรับการซื้อที่ทำในปี 2023
 • การยกเว้นภาษีของภาษีของขวัญสำหรับการซื้อบ้านจะลดลงจาก 106,671€ เป็น 28,947€ การยกเว้นจะถูกยกลเกในปี 2024
 • ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินจะต้องจ่ายภาษีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 3 เท่า จาก 8€ เป็น 26€ ต่อตั๋วหนึ่งใบ 

พลังงาน และ น้ำมัน

 • รัฐบาลจะทำการจำกัดเพดานราคาค่าไฟฟ้า และ แก๊ส ที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งไว้สูงสุดไม่เกิน 2,280€ หรือเฉลี่ยเดือนละ 190€ โดยมีเงื่อนไขคือต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 2,400 kwh ต่อปี และ แก๊ส ไม่เกิน 1200 m3 ต่อปี หากใช้เกินจากนี้ ส่วนเกินผู้ใช้จะต้องจ่ายตามราคาตลาดจริง ณ ตอนนั้น ตามที่บริษัทพลังงานเรียกเก็บ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2022 เป็นต้นไป
 • ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสามารถขอรับเงินอุดหนุนค่าพลังงาน 1,300€ จากเทศบาล (Gemeete) ของตนได้
 • จะมีการตั้งกองทุนฉุกเฉินมูลค่า 50 ล้านยูโร เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ครัวเรือนผิดนัดชําระหนี้ค่าพลังงาน
 • การเชื่อมต่อไฟฟ้าและก๊าซในครัวเรือนจะยังคงใช้งานได้จนถึงเดือนเมษายนแม้ว่าลูกค้าจะไม่สามารถชําระเงินค่าบริการได้ก็ตาม
 • การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและดีเซลชั่วคราวจะขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2023
 • จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 เป็นต้นไป
 • ค่าเดินทางที่บริษัทจ่ายให้ในการเดินทางของพนักงานจะเพิ่มขึ้นจาก 19 cent เป็น 21 cent ในปี 2023

สุขภาพ

 • ประกันสุขภาพ หรือ zorgverzekering ราคาปรกติที่รัฐบาลกำหนดไว้ของปี 2023 คือ สูงสุดไม่เกิน 137€ ต่อเดือน โดยเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 11€ ต่อเดือน หรือ ประมาณ 8% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินเดือน พฤศจิกายน 2022
 • เงินช่วยเหลือประกันสุขภาพ หรือ zorgtoeslag จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 154€ ต่อเดือน
 • เงินช่วยเหลือประกันสุขภาพเพิ่มเติมชั่วคราว 412€ จะถูกนํามาใช้ในปี 2023 เท่านั้น
 • ภาษียาสูบจะเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 1.22€ ทำให้ราคาบุหรี่หนึ่งซองมีราคาประมาณ 9€ และ จะเพิ่มขึ้นอีก 1€ ในปีถัดไป
 • ภาษีน้ำอัดลมจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 cent ต่อลิตรในปี 2023 และ 23 cent ในปี 2024
 • น้ำแร่จะไม่ต้องเสียภาษีน้ำอัดลมอีกต่อไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2024

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag

เบียร์ ไกรสร
เรียบเรียง