การขอรับเงินช่วยเหลือ ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัสที่ผ่านมา ได้ส่งผลทำให้หลาย ๆ ครอบครัว รับผลการะทบ จากการถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เอง นั้น ก็ได้ออกมาตราการณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ออกมา อีกทั้งเรายังขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อีกด้วย แต่จะมีเงินช่วยเหลือบางประเภทนั้น เมื่อตัวเรา หรือ ผู้ค้ำประกัน ได้ทำการรองขอ แล้วจะส่งผลต่อสถานะบัตรผู้อยู่อาศัยของเรา  เงินช่วยเหลือประเภทไหนที่ส่งผลต่อสถานบัตรผู้อยู่อาศัย วันนี้จะเราจะมาหาคำตอบกัน

สำหรับในสถานการณ์ที่ตัวเราเอง หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก ของเรา ที่เป็นผู้ค้ำประกัน ตกงาน นั้น ตามกฎหมายของ เนเธอร์แลนด์ นั้น ทั้งตัวเราเอง หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก จะสามารถขอเงินช่วยเหลือตรงส่วนนี้ ได้ แต่จะมีเงินช่วยเหลือบางประเภท ไม่ว่าตัวเราเอง หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก ที่เป็นคนค้ำประกันเรานั้น ขอรับเงินช่วยเหลือตัวนี้ จะส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัยของเรา ทันที ทำให้เราอาจโดนยกเลิกสถานะการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ และยกเลิกบัตร Verblijfsvergunning ก็เป็นได้

ภาพจาก wetten.overheid.nl

จากในรูปบัตรผู้อยู่อาศัย หรือบัตร Verblifjsvergunningen นั้น จะมีข้อความเขียนว่า 

Een meer dan aanvullend beroep op de algemene middelen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.
“การขอรับเงินช่วยเหลือ จะส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย”

บัตรผู้อยู่อาศัยบางคนอาจจะมี หรือ อาจจะไม่มีข้อความนี้ ปรากฏอยู่ แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่า ทุกคนที่มาอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นั้น อยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้

แล้วเงินช่วยเหลือประเภทไหนบ้าง ที่ส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย ?

บนเวบไซด์ของ ind.nl ได้ระบุไว้ชัดเจน ว่า จะส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัยได้ หากขอรับเงินช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • de Participatiewet (was eerst de Wet werk en bijstand); หรือ bijstandsuitkering

เงินช่วยเหลือในกรณีที่ตกงาน และ ยังหางานไม่ได้ **

 • Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO);

เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อายุถึงเกณฑ์เกษียณ

 • Wajong; เงินช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่มีอายุน้อย
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);

เงินช่วยเหลือในกรณีที่ตกงาน (เจ้าของกิจการ)

 • de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

เงินช่วยเหลือสำหรับคนสูงอายุ หรือคนที่พิการบางส่วน แล้วตกงาน

 • de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ);

เงินช่วยเหลือสำหรับคนสูงอายุ หรือคนที่พิการบางส่วน แล้วตกงาน (เจ้าของกิจการ)

 • de Toeslagenwet (TW) uitgevoerd door UWV;

เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม TW ซึ่งอยู่ในการดูแลของ UWV

 • de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA).

เงินช่วยเหลือในกรณีที่ทุพพลภาพชั่วคราว และ ส่งผลกระทบต่อรายได้

Dit overzicht is niet compleet. Uitkeringen uit algemene middelen volgens andere wetten kunnen ook uw verblijf stoppen.

อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าว ๆ ยังไม่ใช่รายการเงินช่วยเหลือทั้งหมด ภายใต้กฎหมายฉบับอื่นนั้น หากคุณขอรับเงินช่วยเหลือ ก็อาจส่งผลต่อสถานะการอยู่อาศัย เช่นกัน

** ปรกติแล้ว หากตกงาน เราจะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีตกงานที่เรียกว่า WW จาก UVW ซึ่งเงินช่วยเหลือ WW นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะบัตรผู้อยู่อาศัย แต่… เงินช่วยเหลือ WW นั้นมีระยะเวลาในการขอรับความช่วยเหลือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนปีที่เคยทำงานมา เป็นต้น เมื่อเงินช่วยเหลือ WW สิ้นสุดลง และเรา หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก ยังไม่สามารถหางานได้ ก็จะสามารถขอรับเงินช่วยเหลือที่เรียกว่า bijstandsuitkering ซึ่งเงินตัวนี้จะส่งผลต่อสถานะบัตรผู้อยู่อาศัยของเรา **

การขอเงินช่วยเหลือที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อเราทำการขอ ทาง Gemeente จะส่งข้อมูลของเรา หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก ของเรา ไปให้กับ IND หลังจากนั้น IND จะทำการตรวจสอบข้อมูลว่าหากเรา หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก ทำการขอรับเงินช่วยเหลือนี้ จะส่งผลต่อสิทธิการอยู่อาศัย หรือไม่ หากส่งผลต่อสิทธิการอยู่อาศัย IND จะทำการยกเลิกสิทธิการอยู่อาศัยของเราใน เนเธอร์แลนด์ และยกเลิกบัตร verblijfsvergunningen แต่ระหว่างนี้ หากเราทำการยกเลิกการขอรับเงินช่วยเหลือก่อนที่ Gemeente จะส่งเรื่องให้กับ IND นั้น IND ก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนและก็ยังไม่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของเราในเนเธอร์แลนด์

ข้อควรระวัง

ไม่ว่าจะตัวเราเอง หรือ สามี/พาร์ทเนอร์ คนรัก เป็นคนขอรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่กล่าวมา จะส่งผลต่อสิทธิการอยู่อาศัยของเรา ในเนเธอร์แลนด์ ทันที

เงินช่วยเหลือประเภทไหนบ้าง ที่ไม่ส่งผลต่อสิทธิการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ ?

 

 • เงินช่วยเหลือค่าบ้าน huurtoeslag
 • เงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพ zorgtoeslag
 • เงินช่วยเหลือสำหรับเด็กเล็ก kinderopvang en kindgebonden
 • เงินช่วยเหลือจากการตกงาน WW 

  เงินช่วยเหลือทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมานี้ ไม่ส่งผลต่อสิทธิการอยู่อาศัยในเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ถือบัตร Onbepaaldetijd หรือ Permanent residence นั้น หากขอรับเงินช่วยเหลือข้างต้น เช่น bijstandsuitkering ก็จะไม่ส่งผลต่อ สิทธิการอยู่อาศัย ในเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://ind.nl/Paginas/Algemene-Middelen.aspx

ไกรสร สุขดี

ไกรสร สุขดี

เบียร์