ความแตกต่างของเงิน AOW กับ Pensioen

เงิน AOW คือเงินที่ประชาชนที่ถือสัญชาติเนเธอร์แลนด์ และ บุคคลที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในเนเธอร์แลนด์มีสิทธิ์ได้รับเมื่อเกษียณอายุตอนอายุ 67 ปี กับ 3 เดือน เปรียบเทียบง่าย ๆ คือ เงิน AOW นี้เหมือนกันกับเงินผู้สูงอายุที่เมืองไทย โดยที่เงิน AOW นั้นจะเป็นการสะสมตามจำนวนปีที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

เงิน Pensioen เป็นเงินสะสมจากการทำงานที่คุณได้รับ โดยที่นายจ้างจะทำการหักเงินส่วนหนึ่งก่อนภาษีจากเงินเดือนของคุณตรงส่วนนี้ไปทุกเดือน และนายจ้างจะสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง หรือ สองส่วน ขึ้นอยู่กับบริษัท และสายงานของบริษัทที่คุณทำงานอยู่

เงิน Pensioen ตัวนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำกันทุกคน หมายความว่าบางบริษัทอาจจะทำ หรือ บางบริษัทอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกับบริษัทที่คุณทำงานว่ามีการทำการสะสมเงิน Pensioen ให้หรือไม่

การตรวจสอบจำนวนเงิน  AOW และ Pensioen

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเมื่อไรที่คุณถึงกำหนดการเกษียณอายุจากการทำงานแล้ว คุณจะได้รับเงินบำนาญ หรือ เงินคนชราจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์คนละเท่าไร

วิธีตรวจสอบ

  1. เข้ามาที่เวปไซต์:  https://www.mijnpensioenoverzicht.nl
  1. Log in ใน DigiD ตามภาพประกอบ

  1. กดเลือกตรง Mijn pensioen nu
  1. กดเลือกตรง Naar mijn pensioen straks

  1. จากภาพตัวอย่างข้างล่างจะเห็นได้ว่า ณ ตอนที่คุณอายุ 67 ปี 3 เดือน คุณจะได้รับเงิน AOW อยู่ที่ 654€ ต่อเดือน(ตัวอย่างนี้ เป็นของผู้เขียนบทความ มาอาศัยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ปีแรกในปี 2016 ตอนอายุ 30 ปี เพราะฉะนั้นจะมีเวลาสะสมเงิน AOW ไปอีก 37 ปี โดยจำนวนเงิน AOW ที่จะได้โดยประมาณการนั้นคือ 654€ โดยมีเงื่อนไขคือจะต้องอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ตลอดเวลา เงิน AOW นี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ หรือ ปัจจัยอื่น ๆ แต่จะไม่เกินเกณฑ์จำนวนเงินที่รัฐบาลกำหนด จนเมื่อถึงเวลาที่อายุครบเกษียณ  67 ปี กับ 3 เดือน)อายุการเกษียณนั้นปัจจุบันอยู่ที่ 67 ปี กับ 3 เดือน แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามกฎหมายขึ้นอยู่กับอายุขัยค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ

สำหรับใครก็ตามที่กลับไปอยู่ไทย ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมตัวนี้เช่นกัน เท่ากับจำนวนปีที่คุณเคยอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ แต่ก็ต้องรอจนกว่าจะอายุครบเวลาเกษียณที่รัฐบาลกำหนดไว้ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงส่วนนี้

 

  1. ในส่วนของเงิน Pensioen นั้น กดเลือกที่ Naar mijn pensioen straks

สำหรับใครที่ทำงานและสะสม Pensioen ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่า ณ ตอนนี้ คุณได้สะสมเงิน Pensioen เท่าไร ยอดเงินที่แสดงนี้คือยอดเงินโดยประมาณ ณ เวลาที่คุณอายุครบ 67 ปี 3 เดือน แล้ว

เงินจำนวนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ได้เช่นกัน ในกรณีที่คุณตกงาน ไม่ได้ทำงาน หรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ รายได้ลดลง หรือ เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อจำนวนยอดเงิน pension ของคุณในอนาคต ส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานหรือที่ทำงานไม่มีการสะสม pensioen ให้ ก็จะไม่มีข้อมูลปรากฏตรงส่วนนี้

  1. กรณีที่คุณจดทะเบียนสมรส หรือ จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ สามารถตรวจสอบยอดเงินร่วมกัน ได้เช่นกัน โดยกดเลือกที่ Gezamenlijk pension

 

ยอดเงินในส่วนของ Gezamenlijk pensioen นี้จะร่วมยอดเงินของทั้ง 2 คน คือ ตัวคุณ และ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ ของคุณ ยอดเงินในส่วนนี้จะระบุยอดจำนวนต่อเดือนที่คุณและ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ จะได้ โดยรวมทั้ง AOW และ Pensioen เข้าด้วยกัน

 

7.1 คือ ยอดเงินที่แสดงในส่วนที่คุณ หรือ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ ของคุณจะได้รับ ในกรณีที่คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ หรือ คุณ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุครบ 67 ปี 3 เดือน เป็นคนแรก

 

7.2 คือ ยอดเงินที่แสดงในส่วนที่คุณ และ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ จะได้รับ 2 คนรวมกัน เมื่อคุณทั้ง 2 คนอายุครบเกณฑ์เกษียณทั้งคู่

ตัวอย่างเช่น

    จำนวนเงินในช่อง 7.1 อยู่ที่ 3200€ และช่อง 7.2 อยู่ที่ 3800€ หมายความว่า เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอายุถึง 67 ปี 3 เดือนเป็นคนแรก คุณทั้งสองจะได้รับเงิน Pension+Aow  เป็นจำนวน 3200€ และเมื่ออีกคนที่เหลืออายุครบ 67 ปี 3เดือน คุณทั้งสองคนก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจาก 3200€ เป็น 3800€ ไม่ใช่ 3200+3800= 7000€ เป็นต้น