การขอวีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าเยี่ยมเยือน ของเนเธอร์แลนด์ ที่เปลี่ยนแปลงไป

สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขอวีซ่า Schengen ประเภท ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือนใหม่ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา จากการเปลี่ยนแปลงกฎในการขอวีซ่าใหม่ในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ เลยคือ

  • สามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (จากปัจจุบันสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน) และอย่างน้อยต้องขอก่อน 15 วันก่อนการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปรับเพิ่มเป็น 80€ (จากปัจจุบันอยู่ที่ 60€) และจะมีการปรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าทุก ๆ 3 ปี
  • จะให้ทำการ กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า online แทนการเขียนในแบบฟอร์มอย่างปัจจุบัน
  • ยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านช่องทาง online ได้แล้ว สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ในบางประเทศ สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ได้อีกด้วยจะให้ทำการขอวีซ่า online สะดวกสบายขึ้น
  • ภายใน 59 เดือนล่าสุด ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า หากเคยยื่นขอวีซ่า Schengen และเคยทำการเก็บลายนิ้วมือมาก่อน ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง สามารถให้คนอื่นไปยื่นแทนได้
  • ในส่วนของวีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน ของเนเธอร์แลนด์ นั้น ไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรงผ่านสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้อีกต่อไป สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านตัวแทนของสถานทูตที่ได้รับการแต่งตั้งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ปัจจุบันคือ บริษัท VFS Global
  • จะให้วีซ่า multiple ง่ายและยาวนานขึ้นสูงสุดถึง 1 ถึง 5 ปี สำหรับนักท่องเที่ยว บุคคล ที่เดินทางบ่อย ๆ และมีประวัติการเดินทางดี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า multiple ระยะยาวกันครับ ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

1. Multiple visa สำหรับ 1 ปี: จะได้ก็ต่อเมื่อในระยะเวลา 2 ปีล่าสุด เคยได้วีซ่า Schengen มาอย่างน้อย 3 ครั้ง และใช้วีซ่าเข้า-ออก เป็นไปตามเงื่อนไข (คือไม่เคยอยู่เกินวีซ่า หรือ ใช้วีซ่าผิดประเภท นั่นเอง)

2. Multiple visa สำหรับ 2 ปี: จะได้ก็ต่อเมื่อในระยะเวลา 2 ปีล่าสุด เคยได้ Schengen multiple visa แบบ 1 ปีมาก่อน และใช้วีซ่าเข้า-ออก เป็นไปตามเงื่อนไข (คือไม่เคยอยู่เกินวีซ่า หรือ ใช้วีซ่าผิดประเภท นั่นเอง)

3. Multiple visa สำหรับ 5 ปี: จะได้ก็ต่อเมื่อในระยะเวลา 3 ปีล่าสุดเคยได้ Schengen multiple visa แบบ 2 ปีมาก่อน และใช้วีซ่าเข้า-ออก เป็นไปตามเงื่อนไข (คือไม่เคยอยู่เกินวีซ่า หรือ ใช้วีซ่าผิดประเภท นั่นเอง)

เงื่อนไขด้านบนตามข้อ 1-3 นี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถใช้เป็นข้อเรียกร้อง ในกรณีที่ได้วีซ่าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเงื่อนไขด้านบน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตนั้น ๆ ว่าจะออก multiple visa ระยะยาวให้หรือไม่

4. การขอวีซ่า Transit ไม่นับรวมในการเข้าเงื่อนไขการได้ Multiple visa

5. ในระหว่างการพิจารณาวีซ่า หากปรากฏว่าลายนิ้วมือ ไม่มีในระบบ จะต้องมาดำเนินการเพื่อเก็บลายนิ้วมือใหม่ และ ในบางกรณีสถานทูตอาจจะเชิญไปสัมภาษณ์ในการขอวีซ่า หากเห็นว่าจำเป็น

การกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า online สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่: https://consular.mfaservices.nl/schengen-visa/short-stay

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/2TFWFcx

VFS Global: https://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/