กฏหมายแรงานและเงินช่วยเหลือ ในปี 2020

สรุปสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้


Kindgebonden budget middeninkomens omhoog

ผู้ปกครองที่มีรายได้ปานกลาง (ประมาณ 321,000 ครอบครัว) จะได้รับเงิน kinderbonden เพิ่มอีก €990 นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครอง (ประมาณ 294,000 ครอบครัว) จะได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้ด้วยจนกระทั่งบุตรอายุ 18 ปี ค่าเฉลี่ยที่จะได้รับอยู่ที่ €610 ต่อปี

Langer geboorteverlof voor partners

เริ่มจาก 1 กรกฎาคม 2020 คู่สมรสของผู้หญิงที่มีบุตร สามารถขอยื่น geboorteverlof หรือการหยุดงานเนื่องจากมีบุตร เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดยได้รับค่าแรง 70% ของเงินเดือนปกติ การให้วันหยุดที่เพิ่มขึ้น มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่า การเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ โดยมารดา คู่สมรสและบุตรจะได้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และบุตร นอกจากนั้นการแบ่งความรับผิดชอบในบ้านจะสามรถแบ่งอย่างเท่าเทียมกันได้ตั้งแต่เริ่มการมีบุตร

Toekomstbestendig pensioen

สนธิสัญญาเรื่องเงินบำนาญ มีการใส่ใจรายละเอียดย่อยส่วนบุคคลและเตรียมรับให้เข้าสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งอายุเกษียณจะมีการเพิ่มที่ช้าลง และหยุดที่อายุ 67 ปี ในปี 2024 ในปี 2020 อายุเกษียณหยุดอยู่ที่ 66 ปี 4 เดือน นอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงเพื่อการจ้างงานที่ยั่งยืน สิ่งนี้จะช่วยให้คนทำงานต่อไปจนกว่าจะถึงวัยเกษียณ

Mensen met schulden krijgen eerder hulp van gemeente

ประชาชนที่มีหนี้สินและเป็นผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายจากการเป็นหนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลในปี 2020 ตัวอย่างเช่นสมาคมการเคหะและ บริษัท พลังงานเริ่มแจ้งเตือนเทศบาลได้เร็วขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นว่าลูกค้าไม่ชำระค่าใช้จ่าย สิ่งนี้ช่วยให้เทศบาลสามารถเตรียมแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการช่วยเหลือได้ดีขึ้น

ด้วยวิธีนี้รัฐบาลพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเป็นหนี้ และถ้าพวกเขามีหนี้สินพวกเขาก็จะช่วยพวกเขาอย่างรวดเร็ว พระราชบัญญัติให้ความช่วยเหลือหนี้แห่งชาติจะเปลี่ยนไปในกรณีนี้

Lagere ww-premie bij vast contract

ในปี 2020 นายจ้างจะจ่ายค่าเบี้ยประกันการว่างงานน้อยลงสำหรับคนที่มีงานทำถาวรและมากขึ้นสำหรับพนักงานที่มีความยืดหยุ่น เบี้ยประกันสำหรับพนักงานประจำคาดว่าจะอยู่ที่ 2.94% และสำหรับผู้ทำงานแบบยืดหยุ่นคิดเป็น 7.94%

นายจ้างจ่ายเบี้ยประกันการว่างงานโดยเฉลี่ยจากจำนวนพนักงานประจำและพนักงานที่มีความยืดหยุ่น หากพวกเขามีพนักงานประจำจำนวนมากค่าเบี้ยประกันโดยเฉลี่ยที่จ่ายจะต่ำ หากพวกเขามีคนทำงานที่ยืดหยุ่นหลายคนพวกเขาจ่ายเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ย ค่าประกันการว่างงานเฉลี่ยจากแรงงานทั้งสองประเภทรวมกันอยู่ที่ 4.16%  นี่เป็นหนึ่งในมาตรการจากพระราชบัญญัติตลาดแรงงานเพื่อการถ่วงดุลซึ่งทำให้นายจ้างควรจ้างคนอย่างถาวร

ที่มา www.rijksoverheid.nl