สิทธิในสินสมรส เปลี่ยนไปอย่างไร ตั้งแต่ต้นปี 2018

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

รัฐบาลดัตช์ ประกาศปรับกฏหมายว่าดว้ยเรื่องสินสมรส! มีผลประกาศใช้ เมื่อ 1 มกราคม 2018 เป็น ต้นมา

การแต่งงาน (Huwelijk) หรือ จดทะเบียนพาร์ทเนอร์ (Geregistreerd partnerschap) ตามกฎหมายในเนเธอร์แลนด์ คุณสามารถเลือกเงื่อนไขได้ดังต่อไปนี้

 1. แต่งงานแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน
 2. แต่งงานจดทะเบียนแบบมีเงื่อนไข

การสมรสก่อน 1 มกราคม 2018 ตามกฎหมายหากไม่มีการทำเอกสารลงทะเบียนใด ๆ คุณได้

 1. จดทะเบียนแบบแบ่งสมบัติและหนี้สิน
 2. มรดกและทรัพย์สินตกทอดจัดเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติที่มีร่วมกัน ในบางกรณีอาจเข้าการยกเว้น เช่นการรับ
  มรดกจากผู้ให้ที่ได้มีการระบุชัดเจนในพินัยกรรม
 3. กรณีที่มีการหย่าร้าง ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินจะหารครึ่งทั้งหมด

การสมรสตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 มีการจำกัดการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สิ้นดังนี้

 1. ทรัพย์สินและหนี้สินก่อนการแต่งงานถือเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
 2. มรดกและทรัพย์สินตกทอด ก่อนหรือหลังแต่งงานเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ให้มรดกสามารถระบุในพินัยกรรมได้
  ว่าคู่สมรสจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นๆ หรือไม่
 3. กิจการบริษัทของคุณก่อนการจดทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล
 4. กรณีการหย่าร้าง คู่สมรสจะหารครึ่งทรัพย์สินและหนี้สินในระยะเวลาหลังการจดทะเบียนเท่านั้น

การพิสูจน์หลักฐานของทรัพย์สินส่วนบุคคล ในกรณีของการหย่าร้าง คุณต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่นใบแสดงการซืือขาย หรือพินัยกรรมการรับมรดกตกทอด เป็นต้น ทั้งนี้และทั้งนั้นคุณสามารถทำเรื่องที่สำนักงานกฎหมายถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการแต่งงานได้เสมอ

 

โดย จิรประภา ศรีจารุพฤกษ์

ที่มา: www.rijksoverheid.nl