NOW กองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยการจ้างงาน

สำหรับ นายจ้างที่มีผลประกอบการลดลง (คาดว่า) อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน รวมไปถึงบริษัทจัดหางาน (uitzendbureau) สำหรับการจ้างงานชั่วคราวด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษางานและป้องกันการว่างงาน 

วิธีการ : จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 90% ของเงินจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ที่สูญเสียไป ในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน 

การดำเนินการ : กองทุนนี้ ดำเนินการโดย UWV  

จะใช้เวลาในการพิจารณา 2-4 สัปดาห์ และจะจ่ายล่วงหน้า ออกมาก่อน 80% จากยอดที่มีสิทธิ์จะได้รับ

เงื่อนไข

 • ธุรกิจมีผลประกอบการลดลง อย่างน้อย 20% ภายในระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ในช่วงตั้งแต่ 1-03-2020 โดยนายจ้างที่่ได้สิทธิ์รับเงินชดเชยนี้ จะต้องไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผล เพราะผลประกอบการที่ย่ำแย่ 
  • ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 100% จะได้ รับเงินชดเชย 90% 
  • ธุรกิจที่สูญเสียรายได้ 50% จะได้ รับเงินช่ชดเชย 45% 
 • นายจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนี้ 3 เดือน
 • นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานตามเดิม

นอกจากเงินชดเชยตามสัดส่วนที่กล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย เพิ่มอีก 30% ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในการจ้างงาน เช่น

 • เงินสะสม vakantiegeld 
 • เงินสะสม Pensioen
 • เบี้ยประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่าย (werkgeverspremies)

(เงินชดเชยในส่วนนี้  นายจ้างมีสิทธิ์ได้รับสูงสุด 9,538 ยูโร)

Meer info rijksoverheid.nl/now

TOGS เงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 โดยตรง

ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกัน COVID-19

วัตถุประสงค์ :เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกัน COVID-19 

วิธีการ: จ่ายเงินสนับสนุน ครั้งเดียว จำนวน € 4.000 ต่อ1 ธุรกิจ 

การดำเนินการ : ดำเนินการโดย Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสำนักงานที่ตั้งในเนเธอร์แลนด์
 • การพิจารณาว่าบริษัทไหนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน €4000,- หรือไม่นั้น จะใช้การพิจารณา SBI Code ที่ระบุอยู่บน Kvk เป็นหลัก
 • ที่ตั้งของธุรกิจของคุณจะต้องไม่เป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่อาศัยของคุณ หรือมีการแยกสัดส่วนออกมาและมีทางเข้าหรือทางออกแยกออกมาจากตัวที่อยู่อาศัย 
 • เป็นผู้ประกอบการที่คาดว่า จะมีการสูญเสียรายได้อย่างน้อย € 4.000 ไปจนถึงวันที่ 15-06-2020 
 • นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีก ที่ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ TOGS   

ยื่นคำร้องของคุณได้ที่ rvo.nl/togs

TOZO เงินช่วยเหลือชั่วคราว สำหรับผู้ประกอบการอิสระแบบไม่มีลูกจ้าง

ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพอิสระรวมถึงฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติโคโรน่า

วัตถุประสงค์: เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้ประกอบการอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน

วิธีการ : จ่ายเงินช่วยเหลือ สูงสุด  €1.500 ขึ้นอยุ่กับรายได้ครัวเรือน 

การดำเนินการ : สามารถยื่นขอต่อเทศบาล (gemeente) ที่อาศัย

 • เป็นผู้ประกอบการอิสระที่ไม่มีลูกจ้าง  มีอายุมากกว่า 18 ปี และยังไม่ได้รับเงิน AOW 
 • ผู้ประกอบการอิสระต้องชี้แจงได้ว่า ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติโควิด คาดว่าจะส่งผลให้มีรายได้ใน 3 เดือนน้อยกว่า รายได้ขั้นต่ำ  และ/หรือ มีปัญหาสภาพคล่อง
 • ผู้ประกอบการอิสระได้จดทะเบียนในทะเบียนการค้าของหอการค้า (KvK) ก่อนวันที่ 17 มีนาคม 2020
 • ผู้ประกอบการอิสระมีชั่วโมงการทำงาน กับธุรกิจอย่างน้อย 1,225 ชั่วโมงต่อปี (หรือเฉลี่ย 23.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)    

Meer info rijksoverheid.nl/tozo

ถาม-ตอบ เรื่องสิทธิและมาตรการเยียวยาต่างๆในวิกฤตโควิด-19

ได้ ถ้าหากรายได้จากงานประจำไม่เกินค่าครองชีพขั้นต่ำ

– ขอเงินสงเคราะห์จากเบอลาสติ้งดีน เช่น zorgtoeslag และ huurtoeslag
– ขอเงินสงเคราะห์(toeslag) สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพขั้นต่ำ ได้ที่ UWV
– ขอเงินช่วยเหลือด้านสังคม bijstandsuitkering หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ได้จากเทศบาล(gemeente) ที่ตนอาศัยอยู่
– ตรวจสอบว่าเรามีสิทธิ์หรือเข้าข่ายว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ อีกหรือไม่ ได้ที่ลิ้งค์
https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/

ทำได้ หากในสัญญามีการระบุ การตกลงร่วมกันว่า ด้วยเรื่อง Loonuitsluitingsbeding กล่าวคือถ้าหากในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา พนักงานไม่มีชั่วโมงทำงาน นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือน
และเรายังอยู่ในช่วง 6 เดือนของสัญญานี้

(เนื่องจากเป็นภาวะวิกฤต) ถ้ามีการตกลงร่วมกันและได้รับการยินยอมจาก ลูกจ้าง ก็สามารถทำได้

หากมีสัญญาแบบ o uur contract หรือ Oproepcontract จะได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยจากชั่วโมงทำงาน 3 เดือน ย้อนหลัง (คำนวณง่ายๆ ด้วยการ นำจำนวนที่เคยทำงานในสลิปเงินเดือนสามเดือนย้อนหลังมาบวกกันแล้วหารด้วย 3)

ผู้ที่ทำงานในรูปแบบ Opting in ไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจากเจ้าของร้านได้ในช่วงที่มีการสั่งปิดกิจการ เพราะผู้ที่ทำงานในรูปแบบนี้ไม่ถือเป็น “ลูกจ้างผู้ประกันตน” ตามกฎหมายแรงงาน

และการหักเก็บภาษีจากรายได้ตอนทำงานนั้น ไม่ได้หักเก็บเบี้ยประกันตน เช่น ประกันการถูกเลิกจ้าง ประกันการตกงาน ประกันการเจ็บป่วย ฯลฯ

**และเจ้าของร้านก็ไม่สามารถขอใช้ NOW ได้**

ส่งจดหมายขอให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนตามสิทธิ์ ที่ตนเองควรจะได้รับตามเงื่อนไขสัญญา

ในเดือนพฤษภาคม และช้าที่สุดไม่เกิน 1 กรกฎาคม

หากไม่สามารถจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนี้
นายจ้างจะต้องทำการแจ้งพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าต้องการแบ่งจ่ายเป็นงวดหรือจ่ายช้ากว่าหนด และจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเท่านั้นจึงจะทำได้

ถ้าเรามีรายได้น้อยลงเพราะถูกเลิกจ้าง จะต้องรีบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายได้ต่อเบลอาสติ้งดีน เพราะเมื่อรายได้น้อยลง เราก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน Kinderopvangtoeslag สูงขึ้น ส่วนต่างที่เป็นยอด Eigen bijdragen ก็จะได้น้อยลง

[ถ้าถูกเลิกจ้าง เราจะยังมีสิทธิ์ได้เงิน kinderopvangtoeslag อยู่อีก 3 เดือน หลังจากนั้น จะหมดสิทธ์ ซึ่งมีผลต่อ eigen bijdragen นี้ด้วย]

ลูกจ้างจะปฎิเสธได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่แสดงได้ชัดว่า สถานที่ทำงานนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น เพื่อนร่วมงานป่วยแต่ยังมาทำงาน หรือนายจ้างไม่ได้มีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในที่ทำงาน

พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามสัญญา (แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ว่าในช่วงเวลากักกันตัวนี้ จะเลือกใช้การจ่าย vakantiedagen ออกหรือไม่)

ทำได้ แต่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามจำนวนที่ระบุในสัญญา เว้นแต่จะมีการระบุข้อยกเว้นใน CAO ว่าให้นายจ้างสามารถเรียกพนักงานมาทำงานชดเชย ในภายหลังได้

ทำได้
แต่นายจ้างจะต้องแจ้งต่อลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนสัญญาจ้างจะหมดอายุ

1. หากมีสัญญาแบบระบุชั่วโมง คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ตามจำนวนชั่วโมงที่ระบุในสัญญา
2. หากมีสัญญาแบบ o uur contract หรือ Oproepcontract จะได้รับค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยจากชั่วโมงทำงาน 3 เดือน ย้อนหลัง (คำนวณง่ายๆ ด้วยการ นำจำนวนที่เคยทำงานในสลิปเงินเดือนสามเดือนย้อนหลังมาบวกกันแล้วหารด้วย 3)

Load More